Author Archives: Frida Törnqvist

 1. SIQ Guide för utveckling av kvalitet i partnerskap

  Kommentarer inaktiverade för SIQ Guide för utveckling av kvalitet i partnerskap

  Bakgrund och syfte

  Persontrafik tillhör en bransch där hållbar framgång och hög kundnöjdhet i mycket hög utsträckning bygger på ett nära samarbete eller partnerskap mellan de aktörer som tillsammans tillhandahåller tjänsten till resenären. I ljuset av allt snabbare omvärldsförändringar i kombination med att organisationer växer och omsättning av medarbetare ökar också behovet av ett mer systematiskt samarbete. Trots denna insikt menar företrädare bland branschens aktörer att det finns en stor potential i att utveckla ett närmare partnerskap som skulle kunna leda till en förbättrad tjänst och sin tur mer hållbara resultat.

  Effektiva partnerskap har visat sig vara en utmaning att etablera i en miljö präglad av regelverket för offentlig upphandling där beställarsidan främst tar rollen som kravställare vs. utförarsidan. Men det finns även goda exempel där partnerskapet fungerar väl. Med en guide för utveckling av partnerskap är ambitionen att ta vara på vunna erfarenheter och att på så vis göra det enklare att lyckas nå gemensamma mål.

  SIQ Persontrafiknätverk

  I SIQ persontrafiknätverk, som utgörs av representanter både från beställarsida och från utförarsida , finns både drivkraft, kompetens och intresse att utveckla kvalitet och kundnöjdhet via bättre partnerskap under avtalsperioden. Ambitionen är att ta fram generella men samtidigt konkreta och praktiskt användbara rekommendationer som stödjer att partnerskapet utvecklas. Guiden ska framförallt kunna användas som gemensam vägledning och förutsätter inte någon specifik upphandlingsmodell.

  Dock underlättas utvecklingen av ett partnerskap väsentligt i den mån upphandlingen och avtalet i sig inte utgör hinder för en närmare samverkan mellan parterna. För att lyckas behövs ett dynamiskt synsätt gällande vad som ger bäst förutsättningar men också ett systematiskt angreppssätt.

  SIQ Guide för utveckling av kvalitet i partnerskap

  Guiden baseras dels på vägledande principer för vad som bör prägla ett bra partnerskap, dels generiska framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer beskrivna i SIQ Managementmodell. Under våren 2021 genomförde vi en workshop med SIQ persontrafiknätverk i två steg:

  I steg ett definierades faktorer som är viktiga i samband med kvalitet och partnerskap i samband med offentlig upphandling. I steg två placerades dessa faktorer in i processen från offentlig upphandling, utveckling av partnerskap till avslut av kontraktstid.

  Våren 2022 identifierade vi utmaningar och arbetssätt att i partnerskap fokusera på resenärens perspektiv. Under hösten gick vi vidare med att prioritera fokusområden och arbetssätt för att etablera ett väl fungerande partnerskap. Under 2023 fokuserade utvecklingsarbetet på processutveckling, gemensamma mål och resultat i partnerskapet.

 2. Uppskattad kurs byter namn och når ut till ännu fler

  Kommentarer inaktiverade för Uppskattad kurs byter namn och når ut till ännu fler

  – Kursinnehållet har också utökats med valbara moment för CSRD-rapportering och förstärkts med betoning på att använda engagemang som framgångsfaktor. Nu välkomnar vi också ledningsgrupper eller team som vill gå utbildningen tillsammans eller dig som leder kvalitets- och hållbarhetsarbete utan att vara chef, säger Ann Eberhardsson, lärare och kursledare.

  Sedan 1,5 år tillbaka erbjuder SIQ och Uppsala Universitet en gemensam e-utbildning i tre delar som rustar och stärker den som ansvarar för eller ingår i kvalitets- och hållbarhetsarbete i sin organisation. Kursen ger en bred plattform för att leda och driva kvalitets- och hållbarhetsarbete. Teorier och metoder varvas med praktiska uppgifter som kommer till nytta direkt i den egna organisationen.

  Uppskattad av många deltagare

  –  Det är en mycket uppskattad kurs just för att den går att använda direkt, oavsett bransch. Bland våra kursdeltagare har vi regioner, kommuner och näringsliv och många olika yrkesroller. Den gemensamma nämnaren är att alla antingen leder, samordnar eller ingår i arbetsgrupper med fokus på kvalitet och/eller hållbar utveckling, säger Ann som är lärare vid Uppsala universitet i kvalitetsteknik och Hållbar utveckling och CSR.

  Kursen kan läggas upp i den takt som passar dig som deltagare bäst – ett par veckor eller ett helt verksamhetsår.

  –  Kursen startar med ett behovsmöte där vi går igenom upplägget och anpassar innehållet efter de behov som du som kursdeltagare har. Vi vill att kursen verkligen ska göra nytta från start. Sedan finns jag med som lärare och coach hela vägen genom kursen. Varannan tisdag finns det frivilliga öppna e-klassrum för den som vill bolla, ha stöd eller nätverka med andra.

  Kursinnehållet inleds med SIQ:s managementmodell och går sedan över i moduler i kvalitetsutveckling, hållbar utveckling och CSR och allt flätas sedan samman med den roll kursdeltagarna har i sin organisation. Kursinnehållet har också utökats med valbara moment för CSRD-rapportering och förstärkts med betoning på att använda engagemang som framgångsfaktor.

  Nu välkomnas ny målgrupp

  Nu välkomnar vi också ledningsgrupper eller team som vill gå utbildningen tillsammans. Ann som själv har lång bakgrund som chef och ledare i regional och kommunal sektor samt från näringslivet ser stora möjligheter för ledningsgrupper och team som vill leda med kvalitet och hållbarhet – och vilka goda effekter det för med sig!

  –  Alla grupper får också egna e-klassrum och ytor att jobba på så att både material,  insikter och resultat kan delas i gruppen hela vägen, säger Ann.

  Vill du veta mer eller prata med någon som redan gått kursen är du varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer! Kursen är startklar – så anmäl dig/er, boka ett behovsmöte och så är du igång!


  Ann Eberhardsson, lärare och kursledare

  För mer information och anmälan

 3. Fem frågor med Marcus Wågström – ny SIQ Examinator!

  Kommentarer inaktiverade för Fem frågor med Marcus Wågström – ny SIQ Examinator!

  Grattis till en lyckad SIQ Examinatorsutbildning, hur känns det?

  Det känns bra att vara igenom vad som varit en intensiv och rolig utbildning. Jag har lärt mig mycket under utbildningen och har nu omgående möjligheten att använda mina fördjupade kunskaper i ett skarpt utvärderingsuppdrag.

  Vilka insikter/ny kunskap fick du främst med dig?

  Framför allt fick jag med mig hur en organisation praktiskt kan använda SIQ Managementmodell som ett stöd i sin utveckling av verksamheten. Modellen blir ett verktyg för att systematisera arbetet för att säkerställa att det finns en röd tråd från kundernas behov till de resultat som organisationen producerar.

  När bestämde du dig för att gå denna utbildning?

  Uppsala kommun är medlem i SIQ och modellen tillämpas i olika utsträckning inom kommunens verksamheter idag. Som medlem har kommunen också tillgång till ett antal utbildningsplatser som ingår i medlemsavgiften. Efter att ha deltagit i ett par interna utbildningar av modellen fick jag frågan under våren 2023 om jag var intresserad av att gå SIQ Examinatorsutbildning till hösten vilket jag kände mig redo att göra.

  För vilka passar denna utbildning enligt dig?

  Jag tror att utbildningen passar alla som på något sätt arbetar med verksamhets- och kvalitetsutveckling och vill fördjupa sina kunskaper i tillämpningen av SIQ Managementmodell i praktiken.

  Andra reflektioner att dela med dig av?

  Det har varit en utmanande utbildning där fokus i utbildningen har legat på ett lärande genom faktisk tillämpning av modellen vilket jag uppskattade. Genom att arbeta med ett verklighetstroget case har vi som deltog i utbildningen fått stöta och blöta innebörden i kriterierna i SIQ Managementmodell för att komma fram till om organisationen som vi utvärderade genom sina beskrivna arbetssätt kunde anses leva upp till kraven som ställs i modellen. Det gav också många tankar och idéer tillbaka om hur vi idag arbetar med verksamhetsutveckling inom Uppsala kommun och vad vi behöver arbeta vidare med.

  Marcus Wågström, Enhetschef, mark och exploatering, verksamhetsstöd, stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun

  Läs mer om SIQ Examinatorsutbildning

 4. Nu lyfter vi det viktiga kvalitetsarbetet tillsammans!

  Kommentarer inaktiverade för Nu lyfter vi det viktiga kvalitetsarbetet tillsammans!

  Vi har gett nytt liv till ”kvalitetshjärtat” i syfte att fler ska kunnat del av det. Inom kort kommer fler filmer och bilder finnas tillgängliga på siq.se. Du är välkommen att ta del av detta material, sprid gärna vidare – så lyfter vi det viktiga kvalitetsarbetet TILLSAMMANS!

  Bilder och filmer finns här

   

   

 5. ”Nu har jag kunskap och instrument att leda både kvalitet och hållbarhet”

  Kommentarer inaktiverade för ”Nu har jag kunskap och instrument att leda både kvalitet och hållbarhet”

  – Den här kursen har gett både mig och verksamheten kunskap och instrument att jobba med kvalitet- och hållbarhetsarbete på ett systematisk och praktiskt sätt. Nu har vi verktyg att jobba vidare, säger Agneta Joelsson, kvalitetsutvecklare på Rehabilitering och smärtcentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

  Med nya lagkrav inom hållbarhet och hur hållbarhetsarbetet ska genomföras och rapporteras, samt styrning som bygger på hållbarhetsmål och ökade krav från kunder och intressenter så behövs fler som kan leda med både kvalitet och hållbarhet i fokus.
  Men hur får du ihop processerna och hur kan du jobba utifrån en gemensam systematik och nå ännu bättre resultat? Resultat som både gynnar organisationen och som också bidrar till en mer hållbar utveckling? Och som dessutom ökar engagemang, motivation och attraktionskraft i organisationen?

  Nytt samarbete på plats
  Sedan snart ett år tillbaka samarbetar SIQ med Uppsala universitet och institutionen för samhällsbyggnad och kvalitet och vi har tillsammans tagit fram ett kurspaket som kallas ”Hållbar framgång i kubik”. Kursen består av tre delar: Kvalitetsutveckling, Hållbar utveckling och CSR (organisationens sociala ansvarstagande) och SIQ:s managementmodell.

  – Den här kombinationen av kvalitet, hållbarhet och ledarskap är en efterfrågad och värdefull plattform för allt fler, det får vi bekräftat av våra kursdeltagare. Det är väldigt roligt att kunna erbjuda en skräddarsydd kurs som bygger på en vetenskaplig grund men som också utgår helt från verksamhetens och individens behov att få nytta av kunskaper och metoder direkt, säger Ann Eberhardsson som är kursledare i Kursen Hållbar framgång i kubik och också lärare på Uppsala Universitet. Innehållet i delarna om kvalitetsutveckling och hållbar utveckling och CSR är framtagna av universitetslektor Raine Isaksson som också är den som spelat in flest av utbildningsfilmerna i kursen.

  Kursen är en digital e-utbildning med personligt stöd av egen lärare som har lång erfarenhet av ledarskap, kvalitets- och hållbarhetsarbete inom både offentlig och privat sektor. Innehållet består av filmer, material att läsa och uppgifter att lösa. Alla uppgifter har en direkt koppling till den arbetsplats man jobbar på. På så sätt kan kunskaperna omsättas direkt.

  Vi startar upp nya kurser löpande
  – Jag sökte kursen för att jag ville ha ett stöd att hitta en systematik att arbeta med både kvalitet och hållbarhet. Det passade bra för mig att det var en e-utbildning på distans och jag har uppskattat den personliga återkopplingen hela tiden av min kursledare. Det har hjälpt mig mycket, säger Agneta Joelsson, kvalitetsutvecklare Akademiska sjukhuset.

  Varje vecka finns möjlighet att starta nya digitala klassrum och bland kursdeltagarna idag finns verksamhetsutvecklare, enhetschefer, arbetsmiljöansvariga, kvalitetsansvariga och projektledare.

  – Den här kursen läser du i din egen takt men du kan också välja att bygga nätverk med andra i kursen för att få ett ännu större mervärde. Vi har ”öppna klassrum” varannan tisdag dit man kommer om man vill för att få inspiration, få hjälp med uppgifter eller få bolla med mig som kursledare. Jag har också en personlig kontakt med alla utifrån önskemål och behov, säger Ann Eberhardsson.

  Det finns fortfarande möjligheter att starta sin kompetensutveckling under hösten 2023 och fortsätta kursen under våren. Ann och Agneta välkomnar fler deltagare:

  – Så snart du anmält dig så kontaktar jag dig och tillsammans lägger vi upp studietakt och din personliga plan för hur du och din verksamhet ska få ut så mycket som möjligt av kursen, säger Ann Eberhardsson.

  Boka din plats här och kom i gång direkt!
  Vill du ha mer information innan du bestämmer dig? Hör av dig till Kajsa Nyman, SIQ eller Ann Eberhardsson, Uppsala Universitet.

  Hållbar framgång i kubik – kurs i tre moduler – SIQ

 6. Träffa oss på Kvalitetsmässan

  Kommentarer inaktiverade för Träffa oss på Kvalitetsmässan

  Det finns flera tillfällen att träffa oss under Kvalitetsmässan. Hela vårt team är på plats och vi vill gärna träffa dig för goda samtal om kvalitet och förbättringskultur.

  Välkommen på en kopp kaffe i monter, B06:18
  SIQ finns på plats alla tre dagar och delar monter med våra vänner på Sandholm Associates AB. Kom gärna förbi oss på en kopp kaffe och en pratsund.

  Luncha med SIQ
  SIQ bjuder in till lunch tisdag 21 nov kl 12.00. Är du på plats och vill medverka, anmäl dig till siq@siq.se. Vi ser fram emot kvalitativa och utvecklande samtal med dig och din organisation.

  Seminarier
  SIQ kommer att hålla två seminarier under Kvalitetsmässan.
  Lär om hur SIQ Managementmodell ger ökad effekt i offentlig sektor
  Hur jobbar vi på bästa sätt med organisationskulturen

  Kvalitetsmässans Networking
  SIQ finns representerade på Kvalitetsmässans Networking. Från 31 oktober kommer du att kunna begära och acceptera möten med oss på denna plattform. Mötena sker fysiskt under Kvalitetsmässan i Networking Area kl 13 -15 alla dagar.

  Kvalitetsmässan 

 7. Susan Ballhausen Bjelke tillträder som Verkställande Direktör för SIQ

  Kommentarer inaktiverade för Susan Ballhausen Bjelke tillträder som Verkställande Direktör för SIQ

  Susan är civilingenjör och har varit verksam inom ett flertal industribolag under sin karriär, bland annat på Atlas Copco innan hon började som Director Quality & Compliance på DeLaval. Hon har haft ledande roller inom såväl R&D, produktion, kvalitet, produktsäkerhet och miljö.

  ”Under mitt arbetsliv har jag kommit till insikt om vad som gör skillnad på riktigt för en organisations leveranser, såväl hållbara ekonomiska resultat som trogna kunder och inte minst, medarbetare som stannar och trivs. Jag anser att det handlar om ledarskapet, tydlighet i roller och ansvar, ständig utveckling av arbetssätt med stöd från processer och relevanta IT verktyg, dvs, Kulturen, Strukturen och Systematiken. Finns allt detta på plats är fundamentet lagt för både innovation och hållbarhet” säger Susan Ballhausen Bjelke.

  ”Som VD för SIQ får jag möjlighet att ta dessa erfarenheter vidare och verka för att fler företag, myndigheter och organisationer upptäcker kraften i modernt kvalitetsarbete. Att ge dem tillgång till de verktyg och tjänster som SIQ erbjuder för att de ska kunna säkra sin kvalitetsutveckling och hållbara framgång är det som gjorde att jag tackade ja till uppdraget” tillägger Susan Ballhausen Bjelke.

  ”Susan har en grundmurad kunskap från både mindre och större företag och har lett omfattande verksamhetsutveckling. Hennes erfarenhet av att integrera digitalisering, hållbarhet och kvalitet stärker SIQ och jag är mycket glad att välkomna henne att leda SIQ i den utveckling vi nyligen påbörjat” säger SIQs styrelseordförande Anna Nilsson-Ehle.

  Susan Ballhausen Bjelke tillträder sin tjänst måndagen den 2 oktober 2023. Berit Lindholm, tidigare VD på SIQ, går vidare till nya internationella uppdrag hos Fresenius Kabi.

  För frågor kontakta; Anna Nilsson-Ehle, styrelseordförande SIQ, anna@nilsson-ehle.se 0709 96 76 00.

 8. Vi förlänger Almedalen – se vårt seminarium i efterhand

  Kommentarer inaktiverade för Vi förlänger Almedalen – se vårt seminarium i efterhand

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Förutsättningarna för att göra ett bra arbete som ledare utmanas i tuffare tider. Hur höjer man kvaliteten på sina tjänster med befintliga resurser? Hur går man tillväga för att genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete med förändrade förutsättningar?

  Utökad information om evenemanget:

  Alla chefer utmanas. Alla chefer utmanas extra när det är svårare tider. Inte minst i samhällsekonomin. Lägg till resultaten från till exempel Jobbhälsoindex, som visar att chefer i offentlig sektor möter utmaningar i att klara höga krav från medarbetare och hantera en verksamhet som ofta upplevs mer komplex än den privata. Nedskärningar, minskat skatteunderlag och ökade kostnader för löner och drift gör det svårare att möta medborgarnas kvalitetskrav. Vad gör man om det känns som att tiden eller pengarna inte räcker till? Hur vet man var man ska börja och vad man ska fokusera på? Vilken typ av ledarskap är viktigt för att lyckas? Vad krävs av medarbetarna? Ta del av intressanta diskussioner och framgångsrika exempel från några som har lyckats med något svårt.

  När:

  29 juni klockan 8.15

  Medverkande:

  Christina Forsberg, generaldirektör, CSN
  Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län
  Susanne Afzelius, kommundirektör, Karlskoga kommun
  Tomas Lindroth, digitaliseringsforskare, Göteborgs universitet
  Berit Lindholm, vd, Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ)
  Anders Carlén, moderator, Bonnier News

  Webbsändning:

  Se sändningen här