Utmärkelser

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Anmäl er till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola om ni strukturerat och långsiktigt arbetar med ert kvalitetsarbete och vill få en utvärdering av eller större insikt om er kvalitetsarbete.

Därför är givande att vara med i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola:

 • Skapar ett tydligt nuläge, synliggör styrkor och förbättringsmöjligheter
 • Synliggör sambanden mellan arbetssätt och resultat
 • Skapar stort engagemang i verksamheten
 • Ger stimulans i det systematiska kvalitetsarbetet och underlag för fortsatt utvecklingsarbete
 • Ger en helhetsbild över er verksamhet
 • Skapar förutsättningar för hållbar framgång

Anmälningsdatum för 2021

Preliminärt

Tisdag 20 april

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola logotype

Kvalitetsutmärkelsen riktar sig till alla verksamheter som omfattas av skollagens bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete. Med hjälp av en extern genomlysning av ert kvalitetsarbete utifrån ett helhetsperspektiv kan varje skola och förskola skapa förutsättningar för utvecklas och att hålla sig på topp, hela tiden. Utvärderingen synliggör era styrkor och förbättringsområden så att ni kan fokusera ert förbättringsarbete där det gör störst nytta.

Hur går utvärderingen till?

 1. Ni har bestämt att ni vill vidareutveckla ert ledarskap och kvalitetsarbete eller vill få kunskap hur kvalitetsmogen er verksamhet är. Då är det dags att anmäla sig.
 2. Er skola tar fram en beskrivning över er verksamhet och hur ni arbetar utifrån frågor i  SIQ Managementmodell. Mall finns. Hela underlaget ska vara klart till slutet av augusti.
 3. Därefter utvärderas er beskrivning av ett kvalificerat team av utbildade SIQ examinatorer.
 4. Teamet gör även ett platsbesök hos er under ett par dagar på hösten. Där träffar de ledning och medarbetare för att vidimera att beskrivning över verksamheten stämmer med verkligheten samt verifiera arbetssätt och tillämpning.
 5. Teamet sammanställer verksamhetens styrkor och viktiga förbättringsområden samt bedömer skolans kvalitetsmognad inom ett antal kriterier.
 6. De skolor som ligger på en exceptionellt hög kvalitetsmognad efter platsbesöket nomineras till en domarkommitté som beslutar om vilka skolor som får Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola eller Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.
 7. Utmärkelsemottagarna uppmärksammas på Rikskonferensen Bättre Skola med en ceremoni. Där presenterar de också sitt arbete, för att inspirera och ge tips åt andra hur man framgångsrikt kan arbeta. Under det kommande året hittar vi också gemensamt andra tillfällen för att berätta om ert framgångsrika arbete.

Alla mottagare

Glada utmärkelsemottagare på scenen på Rikskonferensen Bättre Skola i januari 2020!

 • Till alla skolor som deltar skriver utvärderingsteamet en återföringsrapport, som överlämnas i slutet av året. Vad är just ni bra på och vilka förbättringsområden finns? Underlag ni kan använda för fortsatt utvecklingsarbete. Återföringsrapporten gås vanligtvis igenom under ett möte på Rikskonferensen Bättre Skola.
 • Under resans gång har ni troligtvis identifierat nya förbättringsområden som vässar organisationen att bli bättre genom att sätta barn, elever, föräldrar, medarbetare och processer i fokus.

Utvärderingsteamen lägger mycket energi och tid på sina uppdrag. I genomsnitt lägger ett utvärderingsteam om 4-6 personer närmare 800 timmar på utvärderingen. En utvärdering som sker i tre steg, individuellt, konsensus och genom platsbesöket. Ni får en mycket gedigen och värdefull genomgång av er verksamhet.

Vilka kan vara med?

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola riktar sig till alla som omfattas av skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete. Dessa verksamheter är förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, specialskolan, sameskolan, den obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och verksamheter inom den kommunala vuxenutbildningen. Även hela utbildningsförvaltningen kan söka. I denna text använder vi skola som samlingsnamn för alla verksamhetsformer.

Vi är nog inte tillräckligt bra, kan vi vara med ändå?

Svaret är givetvis ja på den frågan! Det vi rekommenderar alla verksamheter som vill påbörja ett strukturerat kvalitetsarbete är att skriva ut och tillsammans gå igenom SIQ Managementmodell i ledningen. Genom att gå igenom de olika områdena får ni en gemensam bild över vad som fungerar bra idag och vad som kan förbättras. Ett tips är också att någon på skolan, rektorn eller någon annan går SIQ Examinatorsutbildning för att få insikt i hur andra arbetar.

För att delta i utvärderingsprocessen behöver ni alltså inte vara i världsklass. Flera av de skolor som fått utmärkelsen har deltagit flera gånger och förbättrats under en längre tid. Det är vad kvalitetsarbete går ut på.

Låt er inspireras – anta utmaningen – delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola!

En liten film om årets utmärkelsemottagare!

Mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2006 – 2020

 • 2020: Heldagsskolan Rullen i Solna
 • 2019: Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun – se deras presentation om sin verksamhet och Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet vid Virginska gymnasiet i Örebro – se deras presentation om sin verksamhet
 • 2018: Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum
 • 2017: LBS Halmstad
 • 2016: Falu Frigymnasium
 • 2015: Framtidskompassen i Vellinge, Heldagsskolan Rullen i Solna och Vittra Vallentuna
 • 2014: Condorens förskolor i Nacka och Lucksta förskolor i Matfors
 • 2013. Ingen utmärkelsemottagare
 • 2012: Byleskolan i Täby
 • 2011: Stora Mellösa skola Örebro
 • 2010:Optimus och Kristallens förskolor i Nacka
 • 2009: Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall
 • 2008: Nya Elementar Bromma och Älta Skola Nacka
 • 2007: Ingen utmärkelsemottagare
 • 2006: Bergtorpsskolan i Täby och Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn

Annette Björnson

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola och kommunnätverk
073-670 62 00
annette.bjornson@siq.se