Stadgar för Intressentföreningen Kvalitetsutveckling

§1 Ändamål

Intressentföreningen Kvalitetsutveckling är det nationella nätverket kring ledarskap och verksamhetsutveckling för konkurrenskraft och välstånd. Föreningen möjliggör branschöverskridande erfarenhetsutbyte mellan organisationers chefer och medarbetare. 

Intressentföreningen Kvalitetsutveckling är en ideell förening som tillsammans med svenska staten är huvudman för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Föreningen har till uppgift att träffa – och upprätthålla avtal med svenska staten angående verksamheten i SIQ, samt att juridiskt och i andra avseenden företräda föreningens medlemmar i frågor rörande nämnda institut. 

Föreningen har sitt säte i Göteborg. 

§ 2 Medlemskap

Till medlem i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling kan efter styrelsebeslut antagas organisation med verksamhet i Sverige, som är beredd att följa föreningens stadgar. 

§ 3 Medlemsavgift

Medlem erlägger en årlig avgift som fastställs vid föreningens årsmöte. Styrelsen kan besluta om undantag om särskilda skäl finns. 

§ 4 Styrelsens sammansättning och arbetsformer

Intressentföreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och vice ordförande samt ytterligare minst tre ledamöter. Till styrelsen väljes även minst fem suppleanter. 

Styrelsen utser inom sig, med undantag av ordförande och vice ordförande, de funktioner som den finner erforderliga. 

Styrelsens ordförande samt ytterligare två företrädare för föreningen, vilka utses vid årsmötet, är samtidigt ledamöter i styrelsen för Institutet för Kvalitetsutveckling. Tre suppleanter utses för dessa. 

Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det påkallat eller då minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid ordinarie ledamots frånvaro ersätts denne av närvarande suppleant. 

Intressentföreningens löpande verksamhet och administration ombesörjes av SIQ som även utgör sekretariat för styrelsen. 

§ 5 Årsmöte

Årsmöte hålls varje år före juni månads utgång på plats i Sverige som beslutas av styrelsen. Kallelse skall utsändas till medlemmarna senast 14 dagar i förväg. 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

a)  Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

b)  Val av mötesordförande och två justeringsmän

c)  Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

d)  Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

e)  Val av ordförande

f)  Val av vice ordförande

g)  Fastställande av antalet övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen

h)  Val av övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen

i)  Val av två ledamöter och tre suppleanter till styrelsen för Institutet för Kvalitetsutveckling

j)  Val av två revisorer och två revisionssuppleanter

k)  Val av valberedning

l)  Fastställande av avgift till Institutet för Kvalitetsutveckling

m)  Övriga ärenden som läggs fram av styrelsen eller som av medlem skriftligt anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§6 Extrastämma

Extra stämma hålls då styrelsen anser det vara erforderligt eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär det. 

§ 7 Uteslutning av medlem

Styrelsen beslutar om uteslutning av medlem ur föreningen. 

§ 8 Stadgeändring och upplösning

För beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning fordras två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande möten, av vilket det ena är årsmötet. Vid beslut om föreningens upplösning skall även fastställas hur tillgångarna skall disponeras.