Om oss

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Vårt uppdrag

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är en oberoende stiftelse, instiftat av regeringen. SIQs uppdrag är att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

SIQ har också som uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. Våra huvudmän är svenska staten via Tillväxtverket och medlemsorganisationerna i Intressentföreningen. Intressentföreningen består av medlemmar från både det privata näringslivet och offentlig sektor.

Bakgrund

SIQ är en stiftelse och ett industriforskningsinstitut utan vinstintresse som grundades 1990. Våra huvudmän är svenska staten via Tillväxtverket och medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. Intressentföreningen består av medlemmar från både det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Som oberoende part agerar vi utan särintressen och kan därför vara en neutral och opartisk brygga mellan akademi och näringsliv. I denna roll kan vi medverka till att företag och organisationer förstår – och framför allt får praktisk nytta av – nationell och internationell forskning och vetenskap inom strategisk kvalitetsutveckling.

Vision

SIQ vill bidra till ett samhälle där alla organisationer utvecklar ett kundfokuserat, hållbart agerande och som tar tillvara människors och verksamheters fulla potential.

Vårt arbetssätt

Sedan 1992 har SIQ tillhandahållit en nationell kvalitetsmodell som är grundad i svensk kvalitetsforskning. SIQ har sedan dess förvaltat och vidareutvecklat modellen som utgör samhällets modell för kvalitet. Universitet och högskolor utbildar studenter och doktorander i SIQ modellen som utgör basen för svensk kvalitetsforskning. Vi sprider kunskap genom våra utbildningar och vi samlar människor och organisationer runt kvalitet bland annat i våra olika nätverk och genom vår medlemsorganisation.

SIQ samarbetar med lärosäten och forskare i Sverige för att säkra att modellen är ständigt aktuell och användbar. Vi arbetar även i andra forum med att sprida yrkesrelaterad kunskap inom kvalitetsområdet för att stärka kvalitetsprofessionen som yrkesgrupp.

För att uppnå en hållbar utveckling krävs mer värdeskapande resursanvändning och systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.

SIQs fem framgångsfaktorer

De fem faktorerna vägleder beslut och handling för motivation och riktning.

1 Skapa värde med kunder och intressenter
2 Leda för hållbarhet
3 Involvera motiverade medarbetare
4 Utveckla värdeskapande processer
5 Skapa innovation och förbättra verksamheten