Till alla inlägg

Kvalitetsarbete och demokrati

Blogg
2019-10-03

På Falu Frigymnasium har vi under de senaste åtta åren aktivt arbetat med att definiera våra framgångsfaktorer, ett arbete som har visat sig vara framgångsrikt på många plan. Vi har kontinuerligt förbättrat många av våra resultat, något som inte alltid är en självklarhet även om du har en systematik i verksamhetens utvecklingsarbete. Detta har vi gjort under den sammanfattande rubriken ”Demokrati på riktigt”. Demokrati är den röda tråden i vårt kvalitetsarbete.

Kvalitetsutvecklingsarbete kan endast ske genom delaktighet och samverkan mellan de som ska genomföra förändringen, de som ska påverkas av förändringen och de som ska organisera verksamheten. Det är vår fasta övertygelse. Det betyder att det inte finns en rätt utvecklingsmodell hos oss. Det finns många, lika många som de grupper vi mäter resultat för. Varje grupp har sina unika förutsättningar, varje grupp fungerar i sin egen kontext.  

Vi vet att det idag finns stora skillnader inte bara mellan olika skolor, utan även mellan olika klasser i skolorna, så även hos oss. Genom att låta varje grupp själva äga sina resultat, analysera och sätta de åtgärder som är mest relevanta för dem, blir arbetet framgångsrikt. Kvalitetsarbetet blir här något mer än ett system, det blir även en värdeskapande process.

Eleverna är med och påverkar

Vi skapar möjligheter för våra elever att vara med och påverka, det gör vi genom att tydliggöra våra viktigaste processer vilka är kurs- och mentorsprocesserna. Eleverna får vara med och tycka till om kursernas upplägg, genomförande och resultat, de är delaktiga i utvärderingsarbetet både mitt i kurs och i slutet av kurs. De är delaktiga i utvärdering av kultur/värdegrund på samma sätt. Genom att mäta våra kulturbärande beteenden synliggör vi de värden som är viktiga. På detta sätt blir kvalitetsutvecklingsarbete en del av vardagsarbetet.

Förutom allas delaktighet i analys och åtgärdsarbetet i kurs och i kultur/värdegrundsarbetet, är de indikatorer vi mäter viktiga demokratibärare. Förutom nyckeltal och så kallade hårda data har vi exempelvis valt att mäta elevers engagemang. Det gör vi genom att mäta följande indikatorer:

  • Aktivt deltagande i skolan
  • Antal aktiva skolgrupper
  • Elevers delaktighet och inflytande
  • Elevers driftighet och lösningsfokus
  • Närvaro på aktivitetsdagar
  • Antal elever i internationella projekt
  • Antal studiebesök och föreläsare
  • Effekten av internationella projekt

Indikatorerna kan vara kombination av olika mätdata.

Nyckeln till framgång

Elever söker sig ofta till oss för att de vill påverka både sin egen studiesituation, men även de stora samhällsfrågorna. Genom demokratiska beslut bestäms de åtgärder som är relevanta för grupperna. Här blir demokrati både ett mål och ett medel för att nå framgång.

Vikten av att förstå demokratiska processer känns i dag mycket viktigt. Ungdomars tro på att de kan vara med och påverka är en nyckel till framgång, inte bara hos oss på Falu Frigymnasium, utan för hela samhället.

Exempel på tydliggörande av kundprocessen (pdf)

Krav och processer (pdf)

Med vänliga hälsningar,

Maria Pettersson
Rektor
Falu Frigymnasium