Till alla inlägg

Nationell kvalitetsutmärkelse tilldelas skolor i Vellinge, Örebro och Linköping

Pressmeddelande
2019-11-29

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära av. 2019 års utmärkelse tilldelas Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun och Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet vid Virginska gymnasiet i Örebro för deras starka kvalitetskultur och systematiska förbättringsarbete. Nya Rydsskolan i Linköping tilldelas ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.

Genom Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola lyfter Skolverket och SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling fram skolor som driver ett föredömligt systematiskt kvalitetsarbete och därmed kan agera förebilder för andra skolor att inspireras av. Både Framtidskompassens förskolor och de två programmen vid Virginska gymnasiet i Örebro präglas av ett starkt fokus på helheten, där elever, vårdnadshavare, personal och övriga intressenter involveras i ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att nå högt satta mål.

Utmärkelserna delas ut av generaldirektören för Skolverket, Peter Fredriksson, under Rikskonferensen Bättre Skola, som arrangeras i Upplands Väsby den 15-16 januari 2020.

– De här skolorna visar vikten av ett långsiktigt ledarskap, tydliga och systematiska arbetssätt och en kultur där både elever och personal blir medskapare i framgången, kommenterar Mats Deleryd, vd för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Skolorna har utvärderats gentemot SIQ Managementmodell, en forskningsbaserad kvalitetsmodell som lägger stor vikt vid både val av arbetssätt, uppnådda resultat och ständiga förbättringar.

– Jag är otroligt glad och stolt över att våra förskolor erhåller denna fina utmärkelse! Framtidskompassens grundskolor erhöll utmärkelsen 2015 och att nu även våra förskolor får ta emot utmärkelsen 2019 känns fantastiskt! I våra verksamheter växer och lär vi med våra drömmar som drivkraft. Vår framgångsfaktor är att arbeta systematiskt utifrån vår gemensamma kultur med de tydliga värden som vi alla inom Framtidskompassen representerar. Det är i förskolan som grunden till det livslånga lärandet läggs och vi är glada över att vårt goda arbete uppmärksammas. Personalen är vår viktigaste resurs och det är deras engagemang, kunnande och vilja till ständiga förbättringar som gjort detta möjligt! säger Lena Stjärna, förskolechef på Framtidskompassen.

– Vi är oerhört glada att få ta emot den här utmärkelsen! Vårt största fokus är på våra elevers resultat och att ständigt förbättra verksamheten för och tillsammans med våra elever, utifrån ett coachande förhållningsätt. Utmärkelsen är ett fint kvitto på att vårt långsiktiga strategiska kvalitetsarbete verkligen genomsyrar hela vår verksamhet. Distribuerat pedagogiskt ledarskap gör att alla medarbetare är bärare av och utvecklar vår kultur och struktur. Det gör skillnad för våra elever, kommenterar Anna Karin Anfelt, rektor för Virginska gymnasiets Handels- och administrations- samt Hantverksprogram.

Domarkommitténs motiveringar till årets Kvalitetsutmärkelser:

Framtidskompassens förskolor i Vellinge

Framtidskompassens förskolor i Vellinge kännetecknas av ett starkt fokus på långsiktig verksamhetsutveckling för dem de finns till för, vad gäller såväl social, ekologisk som ekonomisk hållbarhet. Verksamheten präglas av utmärkt samverkan inom och utanför verksamheten, med tydliga rutiner och engagerat ledarskap.

Förskolorna har en tydligt förankrad vision och värdegrund och ett starkt medarbetarperspektiv som ger alla möjlighet att utifrån intresse och kompetens bidra till den gemensamma utvecklingen av förskolans arbetsprocesser. Utifrån en tydlig förståelse för den egna verksamhetens förutsättningar och sin relation till andra verksamheter har de byggt upp en kultur där ständiga förbättringar är en självklar del av vardagen.

Framtidskompassens förskolor är förebilder inom hållbar verksamhetsutveckling och en mycket värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019.

Virginska Gymnasiet i Örebro, Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet

De två programmen vid Virginska gymnasiet levererar mycket hög kvalitet gentemot elever och intressenter och har lyckats med att involvera och engagera sina medarbetare på ett enastående sätt. De har tydliga strategier och arbetssätt för att tillmötesgå elevernas förväntningar att nå yrkesexamen, samt för att samtliga elever ska känna trygghet under sin utbildning.

Detta leder till mycket goda resultat för både elever och medarbetare, men också resultat som är långsiktigt hållbara utifrån flera perspektiv. Genom ett coachande förhållningssätt och nära samarbete med framtida arbetsgivare har skolan skapat ett systematiskt lärande på alla nivåer.

Verksamheten vid Virginska gymnasiet är en stark förebild inom kultur, struktur och systematik och en synnerligen värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019.

2019 års Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling

Förutom de två utmärkelsemottagarna erhåller Nya Rydsskolan i Linköping ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling, för sitt arbete att på kort tid vända en trend och skapa förutsättningar för goda resultat i ett socialt utsatt område.

– Nya Rydsskolan visar att det går att lyckas trots tuffa förutsättningar, om man bara väljer att arbeta strukturerat och systematiskt och verkligen tror på människors förmåga att klara utmaningen, säger Mats Deleryd.

Domarkommitténs motivering till Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling:

Nya Rydsskolan i Linköping

Nya Rydsskolan är ett föredöme i sitt sätt att arbeta med elevernas resultat, trygghet och framtidstro och har skapat resultat med en positiv trend. Till skolans styrkor hör ett strukturerat och målinriktat arbete med delaktighet och ständig kompetensutveckling för alla sina medarbetare, och ett värdeskapande samarbete med andra samhällsaktörer.

Därigenom lyckas de att i ett socialt utsatt område åstadkomma en skolmiljö med höga förväntningar på alla elever, vilket skapar förutsättningar att få godkända betyg och i förlängningen gymnasiebehörighet. Genom att göra medarbetare ännu mer delaktiga i förbättringsarbetet kan skolan fortsätta minska elevernas frånvaro, höja andelen godkända betyg och skapa hög nöjdhet och trivsel hos såväl elever som medarbetare.

Nya Rydsskolan i Linköping är en förebild inom ledarskap och kultur, och en mycket värdig mottagare av SIQs Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling 2019.

Domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019

  • Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (Ordförande i Domarkommittén)
  • Per-Arne Andersson, Direktör SKL
  • Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund
  • Ebba Kock, Ordförande Sveriges Elevkårer
  • Anne-Christine Svahn, f.d. rektor och mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola
  • Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates AB

För ytterligare information kontakta gärna: