Till alla inlägg

SIQ Guide för utveckling av kvalitet i partnerskap

Forskning
2024-04-10

Sammanställningen är baserad på 2021–2023 års workshops med SIQ persontrafiknätverk kompletterat av input från tidigare möten med nätverket. Det utgör grunden för syftet och behovet att utveckla en guide att stödja utveckling av kvalitet i partnerskap under avtalsperioden efter ett signerat kontrakt.

Bakgrund och syfte

Persontrafik tillhör en bransch där hållbar framgång och hög kundnöjdhet i mycket hög utsträckning bygger på ett nära samarbete eller partnerskap mellan de aktörer som tillsammans tillhandahåller tjänsten till resenären. I ljuset av allt snabbare omvärldsförändringar i kombination med att organisationer växer och omsättning av medarbetare ökar också behovet av ett mer systematiskt samarbete. Trots denna insikt menar företrädare bland branschens aktörer att det finns en stor potential i att utveckla ett närmare partnerskap som skulle kunna leda till en förbättrad tjänst och sin tur mer hållbara resultat.

Effektiva partnerskap har visat sig vara en utmaning att etablera i en miljö präglad av regelverket för offentlig upphandling där beställarsidan främst tar rollen som kravställare vs. utförarsidan. Men det finns även goda exempel där partnerskapet fungerar väl. Med en guide för utveckling av partnerskap är ambitionen att ta vara på vunna erfarenheter och att på så vis göra det enklare att lyckas nå gemensamma mål.

SIQ Persontrafiknätverk

I SIQ persontrafiknätverk, som utgörs av representanter både från beställarsida och från utförarsida , finns både drivkraft, kompetens och intresse att utveckla kvalitet och kundnöjdhet via bättre partnerskap under avtalsperioden. Ambitionen är att ta fram generella men samtidigt konkreta och praktiskt användbara rekommendationer som stödjer att partnerskapet utvecklas. Guiden ska framförallt kunna användas som gemensam vägledning och förutsätter inte någon specifik upphandlingsmodell.

Dock underlättas utvecklingen av ett partnerskap väsentligt i den mån upphandlingen och avtalet i sig inte utgör hinder för en närmare samverkan mellan parterna. För att lyckas behövs ett dynamiskt synsätt gällande vad som ger bäst förutsättningar men också ett systematiskt angreppssätt.

SIQ Guide för utveckling av kvalitet i partnerskap

Guiden baseras dels på vägledande principer för vad som bör prägla ett bra partnerskap, dels generiska framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer beskrivna i SIQ Managementmodell. Under våren 2021 genomförde vi en workshop med SIQ persontrafiknätverk i två steg:

I steg ett definierades faktorer som är viktiga i samband med kvalitet och partnerskap i samband med offentlig upphandling. I steg två placerades dessa faktorer in i processen från offentlig upphandling, utveckling av partnerskap till avslut av kontraktstid.

Våren 2022 identifierade vi utmaningar och arbetssätt att i partnerskap fokusera på resenärens perspektiv. Under hösten gick vi vidare med att prioritera fokusområden och arbetssätt för att etablera ett väl fungerande partnerskap. Under 2023 fokuserade utvecklingsarbetet på processutveckling, gemensamma mål och resultat i partnerskapet.