Till alla inlägg

SIQ Organisationskulturindex

Forskning
2021-12-14

SIQ utvecklar nu anpassade mätningar av organisationskulturen genom att utgå från de värderingar som är specifika för just er verksamhet. I projektsamverkan utvecklar vi ett anpassat mätverktyg med ett frågebatteri som kan återanvändas i er organisation för att stärka kulturen.

Vi söker organisationer som vill stärka sin organisationskultur

Ledning och styrning mot hållbar framgång genom mätning av er organisationskultur

Bakgrund

SQMA – Swedish Quality Management Academy forskar i samproduktion med organisationer i privat och offentlig sektor om beteenden som driver eller hindrar en önskad kultur. Baserat på forskningen har ett generiskt mätverktyg utvecklats för att mäta en kultur som leder till hållbar framgång. Mätverktyget är digitalt och SIQ har idag genomfört ca 50 mätningar i verksamheter inom näringsliv och offentlig sektor. Med stöd av mätverktyget erbjuds nu möjlighet att anpassa mätningen baserat på er verksamhets egna värderingar.

Forskningen visar att medarbetare med goda förutsättningar att utföra och utveckla sin arbetsuppgifter mår bättre och skapar ett ökat värde för kunder och intressenter. För att utveckla och stärka kulturen krävs det att en organisation har kunskaper om de beteenden som stödjer – men även hindrar – organisationens värderingar. Framförallt är den avgörande kunskapen att förstå hur värderingarna uttrycks i praktiken. En organisation som präglas av en stark organisationskultur kan bättre hantera samhällets snabba förändringstakt, svåra krislägen och svåra ekonomiska förhållanden. En viktig förutsättning är därför att kunna mäta organisationskulturen över tid där trendmätningar kan ge verksamheten ett värdefullt stöd i det egna värdegrundsarbetet.

Syfte, mål och nyttiggörande

Syftet med projektet är att utveckla, testa och utvärdera ett sätt att mäta organisationskulturen som är utformat och anpassat till organisationens definierade värderingar i kombination med de värderingar som ger grunden för en kvalitetskultur. Projektet har som mål att en verksamhets egna värderingar ska kunna utryckas som beteenden i praktiken och att kunna mäta och värdera dessa. Efter en mätning och värdering kommer verksamheten att få en nulägesanalys som ett beslutsstöd för prioriteringar i ett organisationsutvecklingsarbete. I detta ligger tyngden i att öka insikten om vad som stärker beteenden som stödjer utvecklingen av en organisationskultur, men även insikten om beteenden som behöver arbetas bort då de hindrar utvecklingen av en organisationskultur. Projektet vänder sig till organisationer som vill utveckla organisationskulturen verksamheten genom ett ömsesidigt lärande med forskare i SQMA.

Genomförande

Projektet drivs Q1 2022 – Q1 2023 med deltagande verksamheter och SQMA-forskare med fokus på utveckling av en ny mätning av organisationskulturen baserat på organisationens egna värderingar. Därefter planeras tester med mätningar i deltagande verksamheter för att validera att det nya mätverktyget fungerar i praktiken. Tidsinsatsen för en deltagande organisation beräknas till tre workshops inför en mätning och sedan med två uppföljande workshops. Projektet vänder sig till dig som har en arbetsroll och ett intresse kopplat till att utveckla er organisationskultur. Från respektive verksamhet bör minst två personer vara representerade löpande genom projektet. Arbetet leds och faciliteras av SIQ med stöd av SQMA och SKI (Svenskt Kvalitetsindex). SIQ ansvarar för planering och genomförande, inkluderat mätningar samt genomgång av resultaten från mätningarna. Projektet inkluderar planering, omvärldsbevakning, litteraturstudier, facilitering och uppföljning av workshops, utveckling av mätningar, samt genomgång av rapporter från mätningar.

Deltagaravgift för medverkan i forskningsprojektet:

  • Verksamheter som är medlemmar i SIQ Excellence Center: 120 000 SEK
  • Verksamheter som är medlemmar i SIQ Intressentförening: 140 000 SEK
  • Verksamhet som inte är medlem i SIQ Intressentförening: 180 000 SEK

Vi ser fram emot er intresseanmälan. För mer information, kontakta gärna Anders Fundin, Forskningsledare på SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling.

Epost: anders.fundin@siq.se, mobil: 0730 32 99 44.