Till alla inlägg

Självorganisation i stora utvecklingsorganisationer

Blogg
2019-08-23

Allt fler organisationer börjar intressera sig för agil metodik i stor skala och inte bara inom mjukvaruutveckling. Det blir allt viktigare att skapa organisationer som snabbt kan anpassa sig till en omvärld i ständig förändring. En viktig del av en sådan anpassningsförmåga anses vara självorganisation. En viktig fråga för oss är om självorganisation inom grupper skiljer sig från självorganisation mellan grupper. Många företag har erfarenhet av agil metodik på gruppnivå, men när vi nu intresserar oss för agilitet på organisationsnivå uppstår nya utmaningar som sannolikt kommer att kräva annorlunda angreppssätt än de vi känner till från gruppnivån.

Det finns både skillnader och likheter mellan vad som kännetecknar självorganisering inom respektive mellan grupperingar. Ömsesidiga beroenden tycks vara en förutsättning för självorganisering oavsett om den sker inom en etablerad arbetsgrupp eller om den sker för att hantera frågor som dyker upp som gemensamma för flera olika arbetsgrupper. Det följer av tidigare kunskap om självorganiserande grupper i utvecklingsorganisationer som understryker att ett gemensamt ägarskap över en delmängd av produkten är grundläggande för att självorganisering ska fungera. Detta tycks vara sant också för självorganisering mellan arbetsgrupper men en förutsättning tycks då vara att de beroenden som ska hanteras i högre grad avgränsas och specificeras.

Utgå från de värdeflöden som finns i organisationen

När man inför självorganiserande arbetsgrupper är det sedan tidigare känt att man bör identifiera och utgå ifrån de värdeflöden som finns i organisationen. Man rekommenderar dessutom ofta att någon typ av hierarki eller centraliserad koordinationsenhet etableras för att hantera beroenden mellan de grupper som etableras. Här har vi funnit anledning att rekommendera försiktighet. Även om centraliserad koordination kan vara nödvändig så bör man ta avstamp i de sätt på vilka utvecklare tidigare löst frågor om beroenden mellan grupperingar. De nätverk som redan finns och som ofta utgör skuggstrukturer i organisationen bör uppmuntras att komma fram i ljuset som en utgångspunkt för hur beroenden mellan grupperingar kan hanteras i en organisation baserad på självorganisering. Självorganisering både inom och mellan grupper förutsätter också ett brott med den traditionella synen på ledarskap. Roller bör formas som fokuserar på att möjliggöra delat och relationsbaserat ledarskap både inom och mellan självorganiserande grupperingar.

De nätverk som redan finns och som ofta utgör skuggstrukturer i organisationen bör uppmuntras att komma fram i ljuset som en utgångspunkt för hur beroenden mellan grupperingar kan hanteras i en organisation baserad på självorganisering.

Vårt forskningsprojekt pekar på att organisationer har en inneboende självorganiserande förmåga som möjliggör hantering av osäkra projekt trots ett plandrivet förhållningssätt. Det pekar också på att koordination mellan grupper är centralt för en uppskalning av agila arbetssätt och att sådan koordination bör grundas i organisationens inneboende förmåga till självorganisering.

Projektet finansieras av Vinnova.

Ludvig Lindlöf, PhD, projektledare
ludvig.lindlof@chalmers.se
Johannes Berglind Söderqvist, doktorand
Lars Trygg, PhD, docent


Referenser

Berglind Söderqvist, J., & Pushpananthan, G. (2019). The blind leading the mute—Formal leaders’ potential to facilitate institutionalization of the agile myth. Presented at the EURAM Conference, Lisbon. Retrieved from https://research.chalmers.se/en/publication/511730

Berglind Söderqvist, J., & Spiegler, S. (2019). How to enable leadership among self-organizing developers. Presented at the R&D Management Conference, Paris. Retrieved from https://research.chalmers.se/en/publication/511729

Pushpananthan, G., Lindlöf, L., & Rothoff, M. (2019). The role of tactics in R&D: Insights from an autonomous car project. Presented at the R&D Management Conference 2019; The Innovation Challenge: Bridging Research, Industry & Society, Paris. Retrieved from https://research.chalmers.se/en/publication/510948

Berglind Söderqvist, J., Lindlöf, L., & Trygg, L. (2019). Inter-team coordination in agile development: Learning from non-software contexts. Presented at the International Conference on Software Engineering; 12th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE), Montreal. Retrieved from https://research.chalmers.se/en/publication/510949

Berglind Söderqvist, J., Lindlöf, L., Trygg, L., & Hoda, R. (2019). Don’t throw the baby out with the bath water—Agile transformation from the trenches. Presented at the XP – 20th International Conference on Agile Software Development; Agile transformation workshop 2019, Montreal. Retrieved from https://research.chalmers.se/en/publication/510950

Berglind Söderqvist, J., Lindlöf, L., & Hoda, R. (2018). Self-organization of the product and organization relationship – A processual perspective on the mirroring hypothesis. Presented at the R&D Management Conference, Milano. Retrieved from https://research.chalmers.se/en/publication/504107

Lindlöf, L., Furuhjelm, J. (2018). Agile beyond Software – a study of a large scale agile initiative.  Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference, Dubrovnik. Retrieved from https://research.chalmers.se/publication/509147