Medlemsträffar

2024-01-31: Om konsten att undvika över – och understyrning. När försök till förbättring leder till försämring.

Det är vanligt att vi vill ingripa när vi upptäcker problem, avvikelser eller ser förbättringspotential i våra verksamheter. Forskning visar dock att vi tenderar att övertolka händelser som signaler på att det föreligger problem samt överskatta allvaret i de ”problem” vi uppmärksammar. Detta bidrar till att organisationer lägger mycket resurser på onödig och felriktad styrning och förändring. En av orsakerna till detta är vår tendens att inte ta hänsyn till den variation som naturligt förekommer i allt vi gör, inte minst i våra arbetsprocesser. Övertolkningen av ett problem leder ofta till överreaktioner där det senare ska visa sig att våra ingripanden gör mer skada än nytta. I detta föredrag presenterar Magdalena Smeds, Linköpings universitet sin avhandling om överstyrning - när överreaktion på variation leder till försämrat utfall.

För mycket eller lite styrning av verksamheten och medarbetarna leder ofta till ineffektivitet och svårigheter att uppnå uppsatta mål. Medarbetarna känner inte den nödvändiga tilliten eller vägledningen från chefen för att kunna prestera på topp. I detta föredrag presenterar Magdalena Smeds sin avhandling om överstyrning – när överreaktion på variation leder till försämrat utfall.

Magdalena Smeds
Biträdande universitetslektor på Linköpings universitet.
Forskar och undervisar inom kvalitets- och verksamhetsutveckling med fokus på processförbättring.

Magdalena Smeds är i grunden civilingenjör i Maskinteknik (2017). Magdalena disputerade 2022 och är teknologie doktor i kvalitetsteknik inom ämnet överstyrning (tampering) vid Linköpings universitet. Hennes forskning fokuserar på processförbättring i privat och offentlig sektor. Linköpings universitet är ett av 11 lärosäten inom SQMA, Swedish Quality Management Academy, vilket är en viktig samverkansplattform för professorer och docenter inom kvalitetsforskningsområdet.

Välkommen med din anmälan!