Utbildningar

Kommunal och regional kvalitetsledning

Sveriges kommuner och regioner står inför många utmaningar. Ge dig själv den förståelsen och de verktyg som hjälper dig att på det mest effektiva sättet bidra till verksamhetens framgång! Utbildningen består av sex utbildningsdagar i tre moduler och vänder sig till dig som leder kvalitets- och verksamhetsutveckling för hållbar framgång. Efter kursen får du tillgång till deltagarnätverket med samtliga tidigare kursdeltagare. SIQ och Sandholm organiserar en tematräff per termin, men du har förstås glädje av nätverket även annars!

Du lär dig att:

  • Ett verkningsfullt kvalitets - och förbättringsarbete för den offentliga sektorn
  • Relevanta kvalitetskoncept och metoder
  • Hur kvalitetsarbete kan organiseras, drivas och ledas
  • Verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete

Nästa kursomgång hösten 2024

Hösten 2024 Modul 1 "Kvalitetsutveckling - från strategi till operativt arbete" DIGITALT

Tisdag 1 oktober
08:30 – 16:30

Fredag 4 oktober
08:30 – 16:30

Medlemspris: Medlemmar i SIQ går till ordinarie pris 24900 kr

Pris: För alla tre moduler 24900 kr

Hösten 2024 Modul 2 "Praktiskt förbättringsarbete" Sandholm, Tegnergatan 40, Stockholm

Måndag 4 november
09:30 – 17:30

Tisdag 5 november
08:00 – 16:00

Hösten 2024 Modul 3 "Kvalitetsutveckling - Hållbar framgång" Sandholm, Tegnergatan 40, Stockholm

Måndag 2 december
09:30 – 17:30

Tisdag 3 december
08:00 – 16:00

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och ledare, men även kvalitetsledare/strateger, verksamhetsutvecklare och utvecklingsansvariga inom kommunal och regional verksamhet samt medarbetare verksamma i den kommunala eller regionala ledningen. Deltagarantalet är begränsat.

Syfte

Syftet med utbildningen är att erbjuda de kommunala och regionala sektorerna en anpassad och kvalificerad utbildning i kvalitetsutveckling och kvalitetsledning. Utbildningen ska ge kunskaper om hur ett verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete kan bedrivas i en offentlig verksamhet.

Deltagarna lär sig hur kvalitetsrelaterade metoder och verktyg kan användas för att utveckla en verksamhets förmåga att möta medborgarnas behov och förväntningar. Fokus ligger även på hur en stark kvalitets- och förbättringskultur kan etableras inom en kommun eller region.

Utbildningen syftar även till att skapa erfarenhetsutbyte och bygga nätverk mellan personer som leder kvalitets- och förbättringsarbete inom olika organisationer.

Upplägg och tid

Modul 1 – ”Kvalitetsutveckling – från strategi till operativt arbete”

Denna modul ger förståelse för en modern ledning av kvalitets- och förbättringsarbete samt hur denna kan tillämpas inom en kommunal eller regional organisation. Vi diskuterar hur medborgarnas behov på bästa sätt kan mötas samt hur verksamhetens kvalitetsbristkostnader kan reduceras. Deltagarna ges dessutom en överblick avseende relevanta kvalitetskoncept och -metoder samt insikter om vad de framgångsrika verksamheterna gör. Vi ser även på hur ett välfungerande kvalitetsarbete påverkar hållbarhet, välfärd och digitalisering. Avslutningsvis fokuserar vi på hur deltagarna ska utveckla en strategisk och taktisk plan för kvalitetsutveckling i den egna verksamheten.

Kursledare: Lars Sörqvist

Modul 2 – ”Praktiskt förbättringsarbete”

I denna modul fördjupar vi oss i verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Deltagarna lär hur ett förbättringsarbete med tydliga roller kan organiseras i en verksamhet samt vilka kompetenser som krävs för att framgång ska nås. Vi diskuterar även vad ett ledarskap för ständiga förbättringar innebär samt hur ett sådant ledarengagemang kan byggas. Under denna modul ges även grundläggande kunskaper om hur man på operativ nivå kan arbeta med problemlösning, processutveckling och innovativ utveckling med avsikt att snabbt uppnår mätbara effekter och resultat i form av minskade kvalitetsbristkostnader och nöjdare medborgare. Som del av detta lär sig deltagarna även ett antal verktyg och metoder som används i faktabaserat förbättringsarbete.

Kursledare: Marita Bergendahl

Modul 3 – ”Kvalitetsutveckling – Hållbar framgång”

Den tredje och sista modulen fokuserar på hur ett kvalitetsarbete kan organiseras, drivas och ledas i en verksamhet samt hur detta arbete kan utvärderas och förbättras. Som grund för detta använder vi SIQ Managementmodell. Genom diskussioner och övningar lär sig deltagarna hur ett verkningsfullt kvalitetsarbete kan byggas upp och ständigt utvecklas. Fokus ligger även på att lära hur kvalitet kan mätas och följas upp på olika sätt samt hur tydliga processer kan etableras i en verksamhet. Vi fokuserar särskilt på självskattningsverktyget SIQ Framgångsinsikt och hur man arbetar för att nå hållbar framgång.

Kursledare: Kajsa Nyman

Plats

Under hösten 2024 genomförs modul 1 digitalt, samt modul 2 och 3 på plats i centrala Stockholm.

Kursintyg

Ett kompetensbevis i form av ett kursintyg kommer att utfärdas efter genomgången utbildning. Har du frågor om utbildningen, är du välkommen att vända dig till oss vid SIQ.