Förbättringsverktyg

SIQ Kontrast

SIQ Kontrast är mätningen som ger organisationen en bild av verksamhetens samlade förmåga och förutsättningar att leda mot hållbar framgång. Genom insikter och feedback från mätningen ökar samsynen av verksamhetens nuläge vilket stärker snabbrörligheten och förändringsförmågan framåt.

Frågeställningar som besvaras:

 • Vilka är de främsta styrkorna och inom vilka områden finns störst behov för utveckling?
 • I vilken grad har vi som arbetar i verksamheten samsyn kring hur organisationen fungerar?

Illustration över parametrar för att nå hållbar framågn

Källa: Hallencreutz, J., Deleryd, M., Fundin, A. (2020) “Decoding sustainable success”, Total Quality Management and Business Excellence. https://doi.org/10.1080/14783363.2020.1863779

 

Allt fler kunder och intressenter efterfrågar hållbara lösningar på sina behov. Med nöjda och engagerade medarbetare följer nöjdare kunder och en mer stabil ekonomi.  Det ger i sin tur förutsättningar att på allvar ta sig an de miljömässiga och sociala utmaningar som verksamheten medför.

Det komplexa blir ett konkret uppdrag

SIQ Kontrast är baserad på SIQ Managementmodell, ett forskningsbaserat ramverk för att leda mot hållbar framgång. Den tar sin utgångspunkt i chefernas och medarbetares samlade uppfattning av hur verksamheten fungerar och de resultat som uppnås. Vilka är de främsta styrkorna och inom vilka områden finns störst behov för utveckling? I vilken grad har vi som arbetar i verksamheten samsyn kring hur organisationen fungerar?

 • Den inledande mätningen visar hur medarbetarna uppfattar verksamheten i relation till de framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer.
 • Styrkor och förbättringsområden kopplat till befintliga arbetssätt och resultat identifieras på ett enkelt och strukturerat sätt.
 • Resultatet blir ett beslutsunderlag för prioritering av nödvändiga förbättringar.
 • SIQ kan efter mätningen och analysen bistå verksamheten i de konkreta förbättringsprojekt som verksamheten önskar initiera.

Genomförande i tydliga steg – så här går det till

Olika steg för SIQ Kontrast

Efter förankring och beslut att starta upp bistår SIQ med att lotsa er i förberedelsearbetet, genomförandet av mätningen, analysen av resultatet samt inte minst i formandet och framdriften av ett konkret förbättringsprojekt.

 1. Syftet med SIQ Kontrast förankras med involverade medarbetare.
 2. Därefter gör vi en plan för mätning och uppföljning.
 3. Den inledande webbaserade undersökningen tar ca 15–20 minuter att besvara per respondent.
 4. Rapporten sammanställs och analyseras av SIQ varefter resultatet presenteras och diskuteras i detalj tillsammans med er.
 5. Baserat på detta kan en prioritering göras av de främsta förbättringsområdena till stöd för verksamhetens strategi och vägval.

SIQ kan utifrån ert behov bistå i det eller de konkreta förbättringsprojekt som ska drivas. I grundutförandet med SIQ Kontrast ingår de beskrivna stegen och ett par rådgivningstimmar för att planera och följa upp det valda förbättringsprojektet. Utöver detta kan organisationen efter behov och överenskommelse även få tillgång till rådgivning under projektets gång.

Kostnad

Kostnaden för undersökningen beror på verksamhetens storlek. Kontakta oss för aktuell prisuppgift.

Merparten av SIQs medlemsorganisationer kan i olika utsträckning använda Kontrast helt kostnadsfritt. Läs mer om medlemskapet och vad som ingår.