Stadgar och policy för Intressentföreningen Kvalitetsutveckling

Stadgar

§ 1 Ändamål

Intressentföreningen Kvalitetsutveckling (hädanefter Föreningen) är det nationella nätverket kring ledarskap och verksamhetsutveckling för konkurrenskraft och hållbarhet. Föreningen möjliggör branschöverskridande erfarenhetsutbyte mellan organisationers chefer och medarbetare. Föreningen är en ideell förening (Org. Nr. 802014-3320) som tillsammans med Svenska staten är huvudman för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Föreningen har till uppgift att träffa – och upprätthålla avtal med Svenska staten angående verksamheten i SIQ, samt att juridiskt och i andra avseenden företräda föreningens medlemmar i frågor rörande nämnda institut. Föreningen har sitt säte i Göteborg. 

§ 2 Medlemskap

Till medlem i Föreningen antas organisation med verksamhet i Sverige, som betalar serviceavgift till SIQ.

§ 3 Medlemsavgift

Medlem erlägger en årlig avgift som fastställs vid föreningens årsmöte. Styrelsen kan besluta om undantag om särskilda skäl finns. 

§ 4 Styrelsens sammansättning och arbetsformer

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och vice ordförande samt ytterligare minst tre ledamöter. Till styrelsen väljes även minst två suppleanter. 

Styrelsen utser inom sig, med undantag av ordförande och vice ordförande, de funktioner som den finner erforderliga. 

Styrelsens ordförande samt ytterligare två företrädare för Föreningen (medlemmar), vilka utses vid årsmötet, är ledamöter i styrelsen för Institutet för Kvalitetsutveckling. En suppleant utses för dessa. 

Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det påkallat eller då minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid ordinarie ledamots frånvaro ersätts denne av närvarande suppleant. 

Styrelsens arbete och sammansträden anpassas till SIQ och SIQs huvudstyrelsens planeringscykel och arbete.

Föreningens löpande verksamhet och administration ombesörjes av SIQ som även utgör sekretariat för styrelsen. 

§ 5 Årsmöte

Årsmöte hålls varje år före juni månads utgång på plats i Sverige som beslutas av styrelsen. Kallelse skall utsändas till medlemmarna senast 14 dagar i förväg. Verksamhetsåret löper från årsmötet i juni till nästa årsmöte i juni året därpå. På årsmötet har respektive medlemsföretag en röst. 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

a)  Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

b)  Val av mötesordförande och två justeringsmän

c)  Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

d)  Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

e)  Val av ordförande

f)  Val av vice ordförande

g)  Fastställande av antalet övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen

h)  Val av övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen

i)  Val av två ledamöter och tre suppleanter till styrelsen för Institutet för Kvalitetsutveckling

j)  Val av två revisorer och två revisionssuppleanter

k)  Val av valberedning

l)  Fastställande av avgift till Institutet för Kvalitetsutveckling

m)  Övriga ärenden som läggs fram av styrelsen eller som av medlem skriftligt anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 6 Extrastämma

Extra stämma hålls då styrelsen anser det vara erforderligt eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär det. 

§ 7 Uteslutning av medlem

Styrelsen beslutar om uteslutning av medlem ur föreningen. 

§ 8 Stadgeändring och upplösning

För beslut om ändring av dessa stadgar eller om Föreningens upplösning fordras två tredjedels majoritet av närvarande medlemsföretag vid två på varandra följande medlemsmöten, av vilket det ena är årsmötet. Vid beslut om Föreningens upplösning skall även fastställas hur tillgångarna skall disponeras.

Information, policy och riktlinjer utöver stadgar

Ansökan och inträde som medlem kan ske när som helst under året. Medlemskapet omfattar organisationens medarbetare i Sverige som därmed har möjlighet att delta i olika medlemsaktiviteter.

För att underlätta för erfarenhetsutbyte och bilaterala kontakter får varje medlemsorganisations huvudkontaktperson tillgång till en medlemsmatrikel med uppgifter om övriga medlemmars huvudkontaktpersoner. Medlemmarna förbinder sig att inte använda dessa kontaktuppgifter för sin egna marknadsföring eller försäljning av produkter och tjänster.

Medlemskapet löper enligt kalenderår och tillsvidare från det datum organisationen antagits som medlem om inget annat har överenskommits. Vid inträde under pågående kalender år faktureras för årets återstående månader.

(Medlemskapet fram till årsmötet 2024 hade annan löptid. Övergången för befintliga medlemmar kommer gradvis att följa kelanderåret och görs enligt nedan:
Medlemskapen som löper ut under juni-sep betalar serviceavgift för återstående delen av året 2024. I december faktureras året 2025. Medlemskap som löper ut okt-dec 2024, faktureras för återstående delen 2024 samt 2025 samtidigt. Medlemskap som löper ut jan-juni 2025 faktureras för återstående delen av 2025 för det kalenderåret. Fr. o m juni 2025 har alla medlemmar löptid kalenderår samt per 1 jan 2026 faktureras alla medlemmar helår med löptid per kalenderår. Fakturering kommer fortsättningsvis att ske varje år i december).

Utträde ur föreningen skall meddelas SIQ senast tre månader före periodens slut. (d.v.s. för nya medlemmar innebär det senast den 30 september). I annat fall utgår en avgift motsvarande en fjärdedel av aktuell årsavgift. Avgiftens storlek indexregleras med en avstämning mot basbelopp och beslutas vid föreningens årsmöte. Ingen indexreglering sker under verksamhetsåret 2024/2025.

Ett medlemskap förutsätter en verksamhet som har medarbetare baserade i Sverige.

Det avser i första hand hela organisationens verksamhet och medarbetare.

  • Privata företag och dotterbolag eller motsvarande som är del av en koncern men samtidigt egna juridiska personer kan ansöka om ett eget medlemskap d.v.s. oavsett om hela koncernen är medlemmar eller ej.
  • Affärsdrivna kommunala och regionala bolag omfattas inte av en kommuns eller regions medlemskap. I kraft av egna juridiska personer ansöker sådana bolag om eget medlemskap.
  • Universitet och högskolor ansöker om medlemskap till samma villkor som övriga organisationer och företag.