Utmärkelse

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse för framgångsrika organisationer. Alla svenska företag och organisationer, privata som offentliga, är välkomna att delta. Kommer ni från en organisation där ni har kommit olika långt med kvalitetsarbetet går det utmärkt att delta med en division, förvaltning, avdelning eller affärsenhet. Nytt för 2023 är att även skolor söker denna utmärkelse istället för kvalitetsutmärkelsen Bättre skola.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet - hållbar framgång

 • Stödjer utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet
 • Ger en detaljerad återföring till alla deltagande organisationer
 • Hjälper verksamheter i sin utveckling mot framgång i världsklass

Anmäl dig till Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Vad är Utmärkelsen Svensk Kvalitet?

Utmärkelsen Svensk Kvalitet fokuserar på att finna goda förebilder och att ge detaljerad återföring till alla deltagande organisationer för att hjälpa dem i sin utveckling mot framgång i världsklass.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har som syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och att lyfta fram förebilder till inspiration för andra.

Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär en omfattande beskrivning av verksamheten, utförd av egna medarbetare. När medarbetare på alla nivåer ställs inför frågeställningar som ni valt för er verksamhetsutvärdering växer en ny medvetenhet fram om var man står och vad som kan uppnås. Detta är den bästa drivkraften för förbättringsarbete.

Att delta skapar engagemang

Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet kräver noggrann planering utifrån tidplanens bestämda datum. Ett deltagande innebär ett tävlingsmoment med ett tydligt mål, vilket skapar ett positivt engagemang hos alla medarbetare. Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet kan vara ett av de viktigaste steg du och din organisation tar.

Därför är det givande att vara med i kvalitetsutmärkelsen

 • det ger en helhetsbild över er verksamhet
 • det skapar ett tydligt nuläge, synliggör styrkor och förbättringsmöjligheter
 • det synliggör sambanden mellan arbetssätt och resultat
 • det ger stimulans i det systematiska kvalitetsarbetet och underlag för fortsatt utvecklingsarbete

Tre etapper där alla går i mål

Det första etappmålet nås när det egna arbetet med beskrivningen av er verksamhet är färdig. Det andra etappmålet utgörs av den omfattande utvärdering som görs av ett examinatorteam. Teamet består av utvalda och specialutbildade examinatorer från svenska företag och organisationer. Det tredje etappmålet är återföringsrapporten från examinatorerna – ett dokument som samlar organisationens starka sidor och förbättringsområden. En handlingsplan fråmåt!

Föredöme för kvalitetsutveckling

Den eller de organisationer som bedöms vara föredömen för hållbarhetsinriktad, kunddriven verksamhetsutveckling i Sverige får ta emot diplomet för Utmärkelsen Svensk Kvalitet vid en högtidlig ceremoni. Den eller de organisationer som kommit långt i sin hållbarhetsinriktade, kunddrivna verksamhetsutveckling, men ännu inte uppnått nivå för Utmärkelsen Svensk Kvalitet kan om så bedöms få ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling.

Regler för deltagande

Vem kan delta? I Utmärkelsen Svensk Kvalitet  kan varu- och tjänsteproducerande organisationer eller delar därav i privat och offentlig sektor delta. Fler än en utmärkelse eller erkännande kan delas ut. För att vara berättigad att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet ska organisationen bedriva en verksamhet som gör det möjligt att på ett meningsfullt sätt redogöra för verksamheten enligt kriterierna i den modell som valts.

Den deltagande organisationens verksamhet ska bedrivas självständigt, vilket innebär att den:

 • är klart definierad och avgränsad med avseende på ansvar, befogenheter, resultat med mera. Detta ska vara dokumenterat i till exempel årsredovisning, organisationsplan eller motsvarande.
 • inte främst är en intern stödfunktion åt annan enhet. Organisation som omfattar flera enheter med i det närmaste identisk verksamhet får delta med endast en enhet under samma år.

Det är SIQ som prövar och godkänner en organisations deltagande. Beslut baseras på uppgifter om struktur, kunders organisatoriska ställning samt verksamhetens utformning.

Domarkommitté 2023

 • Anders Mellberg, Konsult och tidigare VD Agria, Ordförande i Domarkommittén
 • Håkan Wiklund, Professor, Mittuniversitetet
 • Lars Sörqvist, VD, Sandholm Associates AB
 • Ida Gremyr, Professor, Chalmers tekniska högskola
 • Åke Ljungdahl, Senior rådgivare, Quality Management

2022 års mottagare för Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Västerviks Bostads AB. 

Se tidigare års mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet