Category Archive: Forskning

 1. SIQ Guide för utveckling av kvalitet i partnerskap

  Kommentarer inaktiverade för SIQ Guide för utveckling av kvalitet i partnerskap

  Bakgrund och syfte

  Persontrafik tillhör en bransch där hållbar framgång och hög kundnöjdhet i mycket hög utsträckning bygger på ett nära samarbete eller partnerskap mellan de aktörer som tillsammans tillhandahåller tjänsten till resenären. I ljuset av allt snabbare omvärldsförändringar i kombination med att organisationer växer och omsättning av medarbetare ökar också behovet av ett mer systematiskt samarbete. Trots denna insikt menar företrädare bland branschens aktörer att det finns en stor potential i att utveckla ett närmare partnerskap som skulle kunna leda till en förbättrad tjänst och sin tur mer hållbara resultat.

  Effektiva partnerskap har visat sig vara en utmaning att etablera i en miljö präglad av regelverket för offentlig upphandling där beställarsidan främst tar rollen som kravställare vs. utförarsidan. Men det finns även goda exempel där partnerskapet fungerar väl. Med en guide för utveckling av partnerskap är ambitionen att ta vara på vunna erfarenheter och att på så vis göra det enklare att lyckas nå gemensamma mål.

  SIQ Persontrafiknätverk

  I SIQ persontrafiknätverk, som utgörs av representanter både från beställarsida och från utförarsida , finns både drivkraft, kompetens och intresse att utveckla kvalitet och kundnöjdhet via bättre partnerskap under avtalsperioden. Ambitionen är att ta fram generella men samtidigt konkreta och praktiskt användbara rekommendationer som stödjer att partnerskapet utvecklas. Guiden ska framförallt kunna användas som gemensam vägledning och förutsätter inte någon specifik upphandlingsmodell.

  Dock underlättas utvecklingen av ett partnerskap väsentligt i den mån upphandlingen och avtalet i sig inte utgör hinder för en närmare samverkan mellan parterna. För att lyckas behövs ett dynamiskt synsätt gällande vad som ger bäst förutsättningar men också ett systematiskt angreppssätt.

  SIQ Guide för utveckling av kvalitet i partnerskap

  Guiden baseras dels på vägledande principer för vad som bör prägla ett bra partnerskap, dels generiska framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer beskrivna i SIQ Managementmodell. Under våren 2021 genomförde vi en workshop med SIQ persontrafiknätverk i två steg:

  I steg ett definierades faktorer som är viktiga i samband med kvalitet och partnerskap i samband med offentlig upphandling. I steg två placerades dessa faktorer in i processen från offentlig upphandling, utveckling av partnerskap till avslut av kontraktstid.

  Våren 2022 identifierade vi utmaningar och arbetssätt att i partnerskap fokusera på resenärens perspektiv. Under hösten gick vi vidare med att prioritera fokusområden och arbetssätt för att etablera ett väl fungerande partnerskap. Under 2023 fokuserade utvecklingsarbetet på processutveckling, gemensamma mål och resultat i partnerskapet.

 2. A Model for Change Driven Process Management

  Kommentarer inaktiverade för A Model for Change Driven Process Management

  To managing innovation and change of processes that are ‘controlled & stable’ and ‘creative & stable’ in an efficient way, organizations experience a need to add a set of tools to drive the change. Organizations need to run current operations in parallel with developing new innovative ways of working in an agile way with trust in individuals and teams. A pre-study conducted during the spring 2021 together with SIQ Excellence Center organizations in the Automotive, Telecom, Healthcare and Social services businesses underlines that most organizations have a need for knowledge and methods to support their change driven transformation. Based on the input and learning from the pre-study, a research project to develop tools for ‘Change driven Process Management’ was initiated. The project was carried out June 2021 – February 2022 together with four SIQ Excellence Center organizations within the Automotive, Energy and Health care businesses.

  The agile research project resulted in a toolbox for developing and implementing radically different ways of working with process management enforced by a changing and complex environment. It also resulted in a more holistic view of enablers and principles on how to manage agile process improvements. The results are summarized in a model for Change Driven Process Management that describes different principles for conscious process management decisions in a dynamic environment. The model describes four ways of managing change driven processes with different purposes and subsequent principles: Traditional Process Management, Trust Based Process Management, Process Innovation Management, and Process Change Management.

 3. Distansarbete under covid-19-pandemin och psykosocial hälsa

  Kommentarer inaktiverade för Distansarbete under covid-19-pandemin och psykosocial hälsa

  En enkätstudie genomfördes i fem olika verksamheter våren 2021 och 2022. Enkäten ingår i en större studie som har som syfte att undersöka de anställdas organisatoriska och sociala arbetsmiljö, mentala välbefinnande, motivation och hur prestationsnivå ser ut medan de arbetar hemifrån under pandemin. Resultatet av forskningsstudien förväntas bidra till att förstå hur övergången till att arbeta hemifrån under covid-19 påverkar individens psykiska hälsa och välbefinnande; hur gränserna mellan arbete och privatliv har omarbetats; hur anställda kommer att gå tillbaka till det nya normala efter covid-19; och chefens roll i att stödja sina anställda under dessa övergångar och hur deras stöd påverkar produktiviteten.

   

   

 4. How NorDan AB applies the UN SDGs in a pragmatic way and contributes to a more sustainable Scandinavian building industry

  Kommentarer inaktiverade för How NorDan AB applies the UN SDGs in a pragmatic way and contributes to a more sustainable Scandinavian building industry

  Furthermore, it has actively applied the Swedish business excellence model, the SIQ Management Model, to assess its current sustainability status, identify areas for improvement, and develop in a systematic and sustainable way. Today, the company and its product offering have a clear sustainability profile, recognised by many customers and stakeholders within the industry.

 5. SIQs forskning med Linköpings universitet startskottet för ny kurs i förändringsdriven processledning

  Kommentarer inaktiverade för SIQs forskning med Linköpings universitet startskottet för ny kurs i förändringsdriven processledning

  Förändringsdriven processledning har identifierats som ett prioriterat område av privat och offentlig sektor tillsammans med SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, men är förhållandevis outforskat.

  –  Att förändringsdriven processledning har identifierats som en viktig framgångsfaktor inom både privat och offentlig sektor gör att det är viktigt att fortsätta utforska området. Nästa steg är att driva forskningen vidare tillsammans med våra medlemmar, forskningsnätverk och övriga samarbetspartners, säger Anders Fundin, forskningsledare på SIQ.

  Intresset för den här typen av forskning är stort runtom i världen. Resultatet från forskningen som bedrivits inom förändringsdriven processledning i SIQs regi, och som ligger till grund för den nya doktorandkursen, kommer att presenteras av SIQ och Linköpings universitet på den årliga konferensen EUROMA i Berlin.

  –  Tanken är att bidra med ny kunskap om processledning i förhållande till det föränderliga samhälle vi lever i med utmaningen att balansera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Med den nya forskningen vill vi därför förstärka förmågan att leda och styra verksamheter mot hållbar framgång med behov av anpassningsförmåga och omställningshastighet, säger Anders.

 6. SIQ Organisationskulturindex

  Kommentarer inaktiverade för SIQ Organisationskulturindex

  Vi söker organisationer som vill stärka sin organisationskultur

  Ledning och styrning mot hållbar framgång genom mätning av er organisationskultur

  Bakgrund

  SQMA – Swedish Quality Management Academy forskar i samproduktion med organisationer i privat och offentlig sektor om beteenden som driver eller hindrar en önskad kultur. Baserat på forskningen har ett generiskt mätverktyg utvecklats för att mäta en kultur som leder till hållbar framgång. Mätverktyget är digitalt och SIQ har idag genomfört ca 50 mätningar i verksamheter inom näringsliv och offentlig sektor. Med stöd av mätverktyget erbjuds nu möjlighet att anpassa mätningen baserat på er verksamhets egna värderingar.

  Forskningen visar att medarbetare med goda förutsättningar att utföra och utveckla sin arbetsuppgifter mår bättre och skapar ett ökat värde för kunder och intressenter. För att utveckla och stärka kulturen krävs det att en organisation har kunskaper om de beteenden som stödjer – men även hindrar – organisationens värderingar. Framförallt är den avgörande kunskapen att förstå hur värderingarna uttrycks i praktiken. En organisation som präglas av en stark organisationskultur kan bättre hantera samhällets snabba förändringstakt, svåra krislägen och svåra ekonomiska förhållanden. En viktig förutsättning är därför att kunna mäta organisationskulturen över tid där trendmätningar kan ge verksamheten ett värdefullt stöd i det egna värdegrundsarbetet.

  Syfte, mål och nyttiggörande

  Syftet med projektet är att utveckla, testa och utvärdera ett sätt att mäta organisationskulturen som är utformat och anpassat till organisationens definierade värderingar i kombination med de värderingar som ger grunden för en kvalitetskultur. Projektet har som mål att en verksamhets egna värderingar ska kunna utryckas som beteenden i praktiken och att kunna mäta och värdera dessa. Efter en mätning och värdering kommer verksamheten att få en nulägesanalys som ett beslutsstöd för prioriteringar i ett organisationsutvecklingsarbete. I detta ligger tyngden i att öka insikten om vad som stärker beteenden som stödjer utvecklingen av en organisationskultur, men även insikten om beteenden som behöver arbetas bort då de hindrar utvecklingen av en organisationskultur. Projektet vänder sig till organisationer som vill utveckla organisationskulturen verksamheten genom ett ömsesidigt lärande med forskare i SQMA.

  Genomförande

  Projektet drivs Q1 2022 – Q1 2023 med deltagande verksamheter och SQMA-forskare med fokus på utveckling av en ny mätning av organisationskulturen baserat på organisationens egna värderingar. Därefter planeras tester med mätningar i deltagande verksamheter för att validera att det nya mätverktyget fungerar i praktiken. Tidsinsatsen för en deltagande organisation beräknas till tre workshops inför en mätning och sedan med två uppföljande workshops. Projektet vänder sig till dig som har en arbetsroll och ett intresse kopplat till att utveckla er organisationskultur. Från respektive verksamhet bör minst två personer vara representerade löpande genom projektet. Arbetet leds och faciliteras av SIQ med stöd av SQMA och SKI (Svenskt Kvalitetsindex). SIQ ansvarar för planering och genomförande, inkluderat mätningar samt genomgång av resultaten från mätningarna. Projektet inkluderar planering, omvärldsbevakning, litteraturstudier, facilitering och uppföljning av workshops, utveckling av mätningar, samt genomgång av rapporter från mätningar.

  Deltagaravgift för medverkan i forskningsprojektet:

  • Verksamheter som är medlemmar i SIQ Excellence Center: 120 000 SEK
  • Verksamheter som är medlemmar i SIQ Intressentförening: 140 000 SEK
  • Verksamhet som inte är medlem i SIQ Intressentförening: 180 000 SEK

  Vi ser fram emot er intresseanmälan. För mer information, kontakta gärna Anders Fundin, Forskningsledare på SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling.

  Epost: anders.fundin@siq.se, mobil: 0730 32 99 44.

 7. Innocities -smart och hållbar samhällsutveckling

  Kommentarer inaktiverade för Innocities -smart och hållbar samhällsutveckling

  Vinnova har beviljat stöd för projektet Innocities – smart och hållbar samhällsutveckling genom innovation och samhandling

  Omställningsarbetet för att uppnå Agenda 2030 förutsätter en hög grad av social innovation och samhandling för att nödvändiga systemtransformationer ska kunna genomföras, inte minst i kommuner och andra offentligt ägda verksamheter.

  Projektet ska utveckla och sprida innovationsprogrammet Innocities till kommuner, hamnar och energibolag i Sverige och Norden. Innocities tillhandahåller en systemisk innovationsprocess och metodik för lokal operativ samhandling med syfte att påskynda omställningen för att uppnå Agenda 2030 och bidra till en smart och hållbar samhälls- och näringslivsutveckling.

  Genom att vidareutveckla ett framgångsrikt norskt innovationsprogram för svenska förhållanden ska projektet bidra till att utveckla kommuners och offentligt ägda hamnars och energibolags innovations- och samhandlingsförmåga så att engagemanget från enskilda invånare, civilsamhället, akademin och näringslivet tas tillvara på ett systematiskt sätt och vävs samman med etablerade verksamheter och samhällsuppdrag.

  SIQ deltar i projektet, som pågår från oktober 2021 till mars 2023,  i samverkan med Smart Innovation Norway, Mälardalens högskola samt Sweco.

 8. Margareta Karlsson, LTU nybliven doktor i Kvalitetsteknik

  Kommentarer inaktiverade för Margareta Karlsson, LTU nybliven doktor i Kvalitetsteknik

  Svensk hälso- och sjukvård står inför utmaningar att möta ändrade behov, nya behandlingsmetoder och ny teknik. Genom samordning och samverkan kan kvaliteten för patienten förbättras samtidigt som kostnader reduceras.

  Organisatorisk samverkan innebär att aktörer, över organisatoriska gränser, tillsammans försöker uppnå syftet med samverkan, t.ex. att underlätta vården av en patient eller patientgrupp i en vårdkedja.

  Avhandlingen visar att organisatorisk samverkan kan främja förbättringsarbete och lärande i processer genom delande av kunskap inom och mellan funktioner och organisationer.

  Professor Anders Fundin, tillika Forskningsledare vid SIQ var huvudopponent.

  Vi gratulerar Margareta till ett väl genomfört forskningsarbete och framförallt till doktorstiteln i Kvalitetsteknik.

 9. Kvalitet och partnerskap

  Kommentarer inaktiverade för Kvalitet och partnerskap

  Offentliga upphandlingar har ofta fortfarande pris som utslagsgivande, trots att kvalitet numera är ett huvudkriterium vid upphandlingarna. Det finns ett stort behov av en modell med arbetssätt som verkar för en dynamisk kvalitet med ett ledarskap som driver en förbättringskultur. En möjlig sådan metod för offentliga upphandlingar är att utgå från en kvalitetsmodell som driver den kulturen.

  Fallstudie om upphandling av äldreomsorg

  I det här forskningsprojektet har vi i en fallstudie studerat närmare hur upphandling av äldreomsorg har kunnat förbättras genom att använda kvalitetsmodellen GUM-modellen som under projektets gång utvecklats till SIQ Managementmodell.

  I projektet har ingått att utbilda alla parter i kvalitetsmodellen och genomföra workshops för att se hur ett väl fungerande partnerskap mellan kommunen och anbudsgivaren kan se ut. 

  Ett partnerskap som bygger kring en kvalitetsmodell förutsätter att kommunen som gör upphandlingen själva arbetar enligt den valda strukturen, så att partnerskapet byggs in i ett redan fungerande arbetssätt. Det är viktigt att diskutera igenom vad ett partnerskap innebär och hur det ska uttryckas initialt.

  Råd inför kommande offentliga upphandlingar

  Givet de resultat som framkommit i forskningsprojektet, har några råd att tänka på inför kommande offentliga upphandlingar formulerats. Bland annat bör parterna tänka på följande: 

  • En röd tråd genom hela upphandlingsprocessen 
  • En diskussion kring lägst godtagbara leveransnivå, dvs vilka ”skall-krav” som ska ställas
  • Att ”jobba in” kvalitetsmodellen och inte bara addera den i upphandlingsdokumenten
  • En tidig integrering av partnerskap i upphandlingsdokumenten för att kunna arbeta i god samverkan under avtalstiden
  • Utbildning av alla berörda parter i vald kvalitetsmodell

  Rapporten är skriven av Carolina Camén som forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning och lektor vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet och Anders Fundin som är forskningsledare på SIQ och professor vid Mälardalens universitet.

 10. Decoding sustainable success

  Kommentarer inaktiverade för Decoding sustainable success

  In this conceptual study, we outline a simplistic framework of aspects, variables, and relations constituting a workable definition of ‘sustainable success’ inspired by previous theoretical models. The aim is to contribute to a pragmatic clarification of how the concept of sustainable development could be more understandable, measurable, and manageable during global uncertainty and rapid change. A theoretical background is presented, followed by an overview of the method of investigation with a subsequent presentation of the results and a reasoning that frames the conceptual framework on critical constructs for measuring sustainable success based on stakeholder perceptions.