Category Archive: Forskning

 1. How NorDan AB applies the UN SDGs in a pragmatic way and contributes to a more sustainable Scandinavian building industry

  Leave a Comment

  Furthermore, it has actively applied the Swedish business excellence model, the SIQ Management Model, to assess its current sustainability status, identify areas for improvement, and develop in a systematic and sustainable way. Today, the company and its product offering have a clear sustainability profile, recognised by many customers and stakeholders within the industry.

 2. SIQs forskning med Linköpings universitet startskottet för ny kurs i förändringsdriven processledning

  Leave a Comment

  Förändringsdriven processledning har identifierats som ett prioriterat område av privat och offentlig sektor tillsammans med SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, men är förhållandevis outforskat.

  –  Att förändringsdriven processledning har identifierats som en viktig framgångsfaktor inom både privat och offentlig sektor gör att det är viktigt att fortsätta utforska området. Nästa steg är att driva forskningen vidare tillsammans med våra medlemmar, forskningsnätverk och övriga samarbetspartners, säger Anders Fundin, forskningsledare på SIQ.

  Intresset för den här typen av forskning är stort runtom i världen. Resultatet från forskningen som bedrivits inom förändringsdriven processledning i SIQs regi, och som ligger till grund för den nya doktorandkursen, kommer att presenteras av SIQ och Linköpings universitet på den årliga konferensen EUROMA i Berlin.

  –  Tanken är att bidra med ny kunskap om processledning i förhållande till det föränderliga samhälle vi lever i med utmaningen att balansera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Med den nya forskningen vill vi därför förstärka förmågan att leda och styra verksamheter mot hållbar framgång med behov av anpassningsförmåga och omställningshastighet, säger Anders.

 3. SIQ Organisationskulturindex

  Leave a Comment

  Vi söker organisationer som vill stärka sin organisationskultur

  Ledning och styrning mot hållbar framgång genom mätning av er organisationskultur

  Bakgrund

  SQMA – Swedish Quality Management Academy forskar i samproduktion med organisationer i privat och offentlig sektor om beteenden som driver eller hindrar en önskad kultur. Baserat på forskningen har ett generiskt mätverktyg utvecklats för att mäta en kultur som leder till hållbar framgång. Mätverktyget är digitalt och SIQ har idag genomfört ca 50 mätningar i verksamheter inom näringsliv och offentlig sektor. Med stöd av mätverktyget erbjuds nu möjlighet att anpassa mätningen baserat på er verksamhets egna värderingar.

  Forskningen visar att medarbetare med goda förutsättningar att utföra och utveckla sin arbetsuppgifter mår bättre och skapar ett ökat värde för kunder och intressenter. För att utveckla och stärka kulturen krävs det att en organisation har kunskaper om de beteenden som stödjer – men även hindrar – organisationens värderingar. Framförallt är den avgörande kunskapen att förstå hur värderingarna uttrycks i praktiken. En organisation som präglas av en stark organisationskultur kan bättre hantera samhällets snabba förändringstakt, svåra krislägen och svåra ekonomiska förhållanden. En viktig förutsättning är därför att kunna mäta organisationskulturen över tid där trendmätningar kan ge verksamheten ett värdefullt stöd i det egna värdegrundsarbetet.

  Syfte, mål och nyttiggörande

  Syftet med projektet är att utveckla, testa och utvärdera ett sätt att mäta organisationskulturen som är utformat och anpassat till organisationens definierade värderingar i kombination med de värderingar som ger grunden för en kvalitetskultur. Projektet har som mål att en verksamhets egna värderingar ska kunna utryckas som beteenden i praktiken och att kunna mäta och värdera dessa. Efter en mätning och värdering kommer verksamheten att få en nulägesanalys som ett beslutsstöd för prioriteringar i ett organisationsutvecklingsarbete. I detta ligger tyngden i att öka insikten om vad som stärker beteenden som stödjer utvecklingen av en organisationskultur, men även insikten om beteenden som behöver arbetas bort då de hindrar utvecklingen av en organisationskultur. Projektet vänder sig till organisationer som vill utveckla organisationskulturen verksamheten genom ett ömsesidigt lärande med forskare i SQMA.

  Genomförande

  Projektet drivs Q1 2022 – Q1 2023 med deltagande verksamheter och SQMA-forskare med fokus på utveckling av en ny mätning av organisationskulturen baserat på organisationens egna värderingar. Därefter planeras tester med mätningar i deltagande verksamheter för att validera att det nya mätverktyget fungerar i praktiken. Tidsinsatsen för en deltagande organisation beräknas till tre workshops inför en mätning och sedan med två uppföljande workshops. Projektet vänder sig till dig som har en arbetsroll och ett intresse kopplat till att utveckla er organisationskultur. Från respektive verksamhet bör minst två personer vara representerade löpande genom projektet. Arbetet leds och faciliteras av SIQ med stöd av SQMA och SKI (Svenskt Kvalitetsindex). SIQ ansvarar för planering och genomförande, inkluderat mätningar samt genomgång av resultaten från mätningarna. Projektet inkluderar planering, omvärldsbevakning, litteraturstudier, facilitering och uppföljning av workshops, utveckling av mätningar, samt genomgång av rapporter från mätningar.

  Deltagaravgift för medverkan i forskningsprojektet:

  • Verksamheter som är medlemmar i SIQ Excellence Center: 120 000 SEK
  • Verksamheter som är medlemmar i SIQ Intressentförening: 140 000 SEK
  • Verksamhet som inte är medlem i SIQ Intressentförening: 180 000 SEK

  Vi ser fram emot er intresseanmälan. För mer information, kontakta gärna Anders Fundin, Forskningsledare på SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling.

  Epost: anders.fundin@siq.se, mobil: 0730 32 99 44.

 4. Innocities -smart och hållbar samhällsutveckling

  Leave a Comment

  Vinnova har beviljat stöd för projektet Innocities – smart och hållbar samhällsutveckling genom innovation och samhandling

  Omställningsarbetet för att uppnå Agenda 2030 förutsätter en hög grad av social innovation och samhandling för att nödvändiga systemtransformationer ska kunna genomföras, inte minst i kommuner och andra offentligt ägda verksamheter.

  Projektet ska utveckla och sprida innovationsprogrammet Innocities till kommuner, hamnar och energibolag i Sverige och Norden. Innocities tillhandahåller en systemisk innovationsprocess och metodik för lokal operativ samhandling med syfte att påskynda omställningen för att uppnå Agenda 2030 och bidra till en smart och hållbar samhälls- och näringslivsutveckling.

  Genom att vidareutveckla ett framgångsrikt norskt innovationsprogram för svenska förhållanden ska projektet bidra till att utveckla kommuners och offentligt ägda hamnars och energibolags innovations- och samhandlingsförmåga så att engagemanget från enskilda invånare, civilsamhället, akademin och näringslivet tas tillvara på ett systematiskt sätt och vävs samman med etablerade verksamheter och samhällsuppdrag.

  SIQ deltar i projektet, som pågår från oktober 2021 till mars 2023,  i samverkan med Smart Innovation Norway, Mälardalens högskola samt Sweco.

 5. Margareta Karlsson, LTU nybliven doktor i Kvalitetsteknik

  Leave a Comment

  Svensk hälso- och sjukvård står inför utmaningar att möta ändrade behov, nya behandlingsmetoder och ny teknik. Genom samordning och samverkan kan kvaliteten för patienten förbättras samtidigt som kostnader reduceras.

  Organisatorisk samverkan innebär att aktörer, över organisatoriska gränser, tillsammans försöker uppnå syftet med samverkan, t.ex. att underlätta vården av en patient eller patientgrupp i en vårdkedja.

  Avhandlingen visar att organisatorisk samverkan kan främja förbättringsarbete och lärande i processer genom delande av kunskap inom och mellan funktioner och organisationer.

  Professor Anders Fundin, tillika Forskningsledare vid SIQ var huvudopponent.

  Vi gratulerar Margareta till ett väl genomfört forskningsarbete och framförallt till doktorstiteln i Kvalitetsteknik.

 6. Kvalitet och partnerskap

  Leave a Comment

  Offentliga upphandlingar har ofta fortfarande pris som utslagsgivande, trots att kvalitet numera är ett huvudkriterium vid upphandlingarna. Det finns ett stort behov av en modell med arbetssätt som verkar för en dynamisk kvalitet med ett ledarskap som driver en förbättringskultur. En möjlig sådan metod för offentliga upphandlingar är att utgå från en kvalitetsmodell som driver den kulturen.

  Fallstudie om upphandling av äldreomsorg

  I det här forskningsprojektet har vi i en fallstudie studerat närmare hur upphandling av äldreomsorg har kunnat förbättras genom att använda kvalitetsmodellen GUM-modellen som under projektets gång utvecklats till SIQ Managementmodell.

  I projektet har ingått att utbilda alla parter i kvalitetsmodellen och genomföra workshops för att se hur ett väl fungerande partnerskap mellan kommunen och anbudsgivaren kan se ut. 

  Ett partnerskap som bygger kring en kvalitetsmodell förutsätter att kommunen som gör upphandlingen själva arbetar enligt den valda strukturen, så att partnerskapet byggs in i ett redan fungerande arbetssätt. Det är viktigt att diskutera igenom vad ett partnerskap innebär och hur det ska uttryckas initialt.

  Råd inför kommande offentliga upphandlingar

  Givet de resultat som framkommit i forskningsprojektet, har några råd att tänka på inför kommande offentliga upphandlingar formulerats. Bland annat bör parterna tänka på följande: 

  • En röd tråd genom hela upphandlingsprocessen 
  • En diskussion kring lägst godtagbara leveransnivå, dvs vilka ”skall-krav” som ska ställas
  • Att ”jobba in” kvalitetsmodellen och inte bara addera den i upphandlingsdokumenten
  • En tidig integrering av partnerskap i upphandlingsdokumenten för att kunna arbeta i god samverkan under avtalstiden
  • Utbildning av alla berörda parter i vald kvalitetsmodell

  Rapporten är skriven av Carolina Camén som forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning och lektor vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet och Anders Fundin som är forskningsledare på SIQ och professor vid Mälardalens universitet.

 7. Decoding sustainable success

  Leave a Comment

  In this conceptual study, we outline a simplistic framework of aspects, variables, and relations constituting a workable definition of ‘sustainable success’ inspired by previous theoretical models. The aim is to contribute to a pragmatic clarification of how the concept of sustainable development could be more understandable, measurable, and manageable during global uncertainty and rapid change. A theoretical background is presented, followed by an overview of the method of investigation with a subsequent presentation of the results and a reasoning that frames the conceptual framework on critical constructs for measuring sustainable success based on stakeholder perceptions.

 8. Quality 2030: quality management for the future

  Leave a Comment

  This article is based on extensive data gathered during a workshop process conducted in two main steps: (1) a collaborative brainstorming workshop with 22 researchers and practitioners (spring 2019) and (2) an appreciative inquiry summit with 20 researchers and practitioners (autumn 2019). The process produced five collectively elaborated and designed future research themes for QM: (a) systems perspectives applied, (b) stability in change, (c) models for smart self-organising, (d) integrating sustainable development, and (e) higher purpose as QM booster.

  The process also identified a positive core of QM, defined as core values and aspects in the field and practice that need to be preserved and nurtured in the future.

 9. Towards societal satisfaction in a fifth generation of quality – the sustainability model

  Leave a Comment

  In the new generation of quality, societal satisfaction would be a more appropriate way of measuring sustainable success. Consequently, and to support societal satisfaction, additional quality management models that complement current approaches are needed. For organisations to manage current, fast-changing environments successfully, existing management models need to be further developed.

  Hence, to support decision makers in the fifth generation of quality, Quality 5.0, achieve societal satisfaction, this paper proposes a generic model for sustainable development, based on a longitudinal trend analysis of two sequential Delphi studies conducted in 2012 and 2018. The sustainability model supports all organisations—private or public, large or small—on their pathway towards sustainable organisational success and a sustainable future.

 10. Inclusion of CSR in the extended performance satisfaction index – new development

  Leave a Comment

  Using customer perception data from the Extended Performance Satisfaction Index (EPSI) Rating database, this study evaluates the relationship between customer satisfaction and corporate social responsibility (CSR). We apply the EPSI model and find a positive relationship between CSR and customer satisfaction, mediated by the effect of CSR on company image.

  Furthermore, there are non-linear relationships between CSR and customer satisfaction, leading to a proposed CSR-effect curve. From a managerial perspective, the effect of CSR on customer satisfaction is a function of the company’s perceived efforts related to CSR. Hence, an improvement in CSR ratings from customers is expected to impact the business’ bottom line, since improvement in customer satisfaction is known to positively impact financial performance.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.