Bloggar om Quality 5.0

Forumet är öppet för alla – forskare, experter och praktiker. Välkommen att bidra med längre artiklar eller korta kommentarer inom de fem områden som berörs av Quality 5.0.

Ta gärna kontakt med Anders Fundin om du vill medverka och skriva en blogg.

Bloggar med fokus på kunder och intressenter

Säkerhetsmognaden hänger inte med när cyberhoten ökar

Under pandemin har den digitala mognaden ökat kraftigt. Samtidigt har vår utsatthet för driftstörningar och cyberhot ökat. Det är oroväckande att säkerhetsmognaden i myndigheter och företag inte ökat i takt med hoten. Detta är en viktig ledningsfråga!

Att skapa en grund för att arbeta med kvalitetskultur; ISO-standarder, SIQ Framgångsfaktorer eller en härlig mix?

När jag axlade mitt nuvarande uppdrag som lednings- och styrningsstrateg med inriktning mot kvalitets- och verksamhetsutveckling på övergripande nivå handlade arbetet mycket om att ta akuta behov, som verksamheterna lyft upp som viktiga att ta hand om på övergripande nivå.

Forskning & SQMA

Erfarenheter av att arbeta hemifrån i spåren av Covid-19

Arbetsmiljön och hälsa påverkas när vi arbetar hemma. Det finns fördelar som företag kan lära av i utformning av det vanliga arbetet. Och det finns utmaningar att hitta lösningar till. En studie av hemarbete under pandemin visar på förändringarna. Våren 2021 skickade vi ut en enkät för att samla data för att hjälpa oss förstå hur arbete hemifrån under pandemin har påverkat arbetsmiljö. Enkäten distribuerades via fem olika verksamheter; SIQ, handels, bank- och byggbranschen samt en kommun. Totalt fick vi in 888 svar. Vi har också intervjuat några av de chefer och medarbetare som svarade på enkäten.

Forskning & SQMA

Om tydlighet för att få individ, grupp och organisation att röra sig i samma riktning

Framgång förutsätter en gemensam rörelse mot visionen och målen. För att alla delar av organisationen av egen kraft ska bidra till rörelsen behöver vi förstå varför vi gör det vi gör. Det handlar i grunden om att vara överens om de viktiga sakerna. För oss är det till exempel det uppdrag vi har och på vilket sätt vi ser på människor, undervisning och ledarskap.

Forskning & SQMA

Kvalitet 2030 – en agenda för att leda och styra in i framtiden

Kvalitetsrörelsen har visat sig ha en imponerande förmåga att utvecklas. Efter fyra generationer rör sig kvalitetsrörelsen in i ett nytt paradigm och en femte generation som formar framtidens kvalitetsutveckling – Quality 5.0 – med ett övervägande fokus på hållbarhet. I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel lyfter vi fram fem teman som har identifierats som särskilt viktiga för framtidens kvalitetsutveckling under det kommande decenniet. Med detta vill vi bidra till den framväxande agendan för kvalitetsutveckling 2030.

Forskning & SQMA

Vägen till hållbar framgång handlar om kunden

Omställningen till ett hållbart samhälle är högst på agendan. Vår senaste forskning visar att allt fler verksamheter numera strävar efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på miljömässiga eller sociala faktorer. Näringslivet tycks ta på sig ledartröjan i hållbarhets- och innovationsarbetet, ivrigt påhejat av kunder som vill se en förändring.

Quality Manifesto for the 21st Century

We, quality professionals of the world, unite to commit ourselves to revitalize quality and transform our profession to increase its relevance for the world. We believe firmly that the principles and practices at the core of the quality discipline possess the power to enable organizations to revolutionize their way of working and to manage their affairs for the lasting benefit of humanity.

Bloggar med fokus på att leda för hållbarhet

Quality Manifesto for the 21st Century

We, quality professionals of the world, unite to commit ourselves to revitalize quality and transform our profession to increase its relevance for the world. We believe firmly that the principles and practices at the core of the quality discipline possess the power to enable organizations to revolutionize their way of working and to manage their affairs for the lasting benefit of humanity.

SIQ Managementmodell ger hållbar framgång

Den 21 september skall jag presentera NorDan AB:s framgångsrika arbete med FN:s hållbarhetsmål på ICSD 2021, the 9th International Conference on Sustainable Development. Konferensen anses vara ett av de viktigaste internationella forumen för forskare, myndigheter, FN-organisationer och företag att dela erfarenheter med praktiska lösningar för att nå FN:s hållbarhetsmål.

Forskning & SQMA

Benchmarking is culture

Även om de flesta organisationer förstår vikten av benchmarking misslyckas många att integrera den på ett effektivt och hållbart sätt. Anledningen är att benchmarking värderas som ett ledningsverktyg eller teknik snarare än som en del av organisationens kultur och ledarskap.

Går det överhuvudtaget att leda för hållbarhet?

Min fru är forskare i miljökommunikation. I ett av sina projekt studerar hon ett antal begrepp som kan kategoriseras som ”empty signifiers”. I korthet innebär det att begreppen har urholkats så mycket att de kan betyda allt eller inget – eller vad man själv väljer att stoppa i dem. Likafullt används de exempelvis i en del företags kommunikation, för att sätta upp en snygg fasad och visa att de vet vad man förväntas säga.

Ledningssystem för hållbarhet och social acceptans

Att utifrån FNs globala hållbarhetsmål och de planetära gränserna arbeta praktiskt med hållbarhetsfrågorna kan vara en utmaning. Målen omfattar allt från eliminering av fattigdom, hälsa för alla, social rättvisa och att tillgodose behoven i samhället samtidigt som vi håller oss inom planetens ekologiska gränser.

Vem är hållbarhetschef i framtidens företag?

I vintras diskuterades kvalitetschefsrollen av Örjan Anderberg här på SIQ Forum. Jag skulle vilja knyta an till den utmärkta artikeln och resonera lite kring den framtida rollen som hållbarhetschef.

Småföretagen – viktiga pusselbitar för hållbar utveckling

Föreställ dig Sveriges näringsliv som en spelplan där små och stora, privata och offentliga företag handlar med varandra. Företagen drivs av ledare och medarbetare som spenderar hälften av sin vakna tid på jobbet. Resterande tid är de privatpersoner, konsumenter och politiska väljare.

På människans villkor

Visionen om Quality 5.0 och japanska Society 5.0 har samma viljeriktning.

Vilket samhälle vill vi ha i framtiden?

Vi kan konstatera att kvalitetsbegreppet utvecklats över århundraden – från självhushåll där man var sin egen kund (1.0) till byteshandel och hantverkare (2.0) vidare till den industriella revolutionen där kvalitet kom att bli synonymt med toleranser och produktegenskaper (3.0). Under slutet av 1900-talet så blev TQM och kvalitet likvärdigt med kundtillfredsställelse (4.0).

Självorganisation i stora utvecklingsorganisationer

Allt fler organisationer börjar intressera sig för agil metodik i stor skala och inte bara inom mjukvaruutveckling. Det blir allt viktigare att skapa organisationer som snabbt kan anpassa sig till en omvärld i ständig förändring. En viktig del av en sådan anpassningsförmåga anses vara självorganisation. En viktig fråga för oss är om självorganisation inom grupper skiljer sig från självorganisation mellan grupper. Många företag har erfarenhet av agil metodik på gruppnivå, men när vi nu intresserar oss för agilitet på organisationsnivå uppstår nya utmaningar som sannolikt kommer att kräva annorlunda angreppssätt än de vi känner till från gruppnivån.

Vad leder till bra resultat?

Vad påverkar egentligen resultatet för verksamheter? Det var en fråga som jag och min kollega Hendry Raharjo ställde oss i en forskningsstudie. Vi hade tillgång till kvantitativa data från 165 verksamheter.

Ledarskapets utmaning

Visst känns det igen, du ställs inför många varierande utmaningar i din verksamhet. Det kan vara allt från nya marknader, sommarbemanning, digitalisering, sjukskrivningstal, nya produkter, våga släppa gammalt, och hålla motivationen uppe i en föränderlig värld.

Bloggar med fokus på motiverade medarbetare

Forskning & SQMA

Hemarbete under coronapandemin ger lärdomar för framtiden

Produktiviteten påverkas när vi arbetar hemma. Det finns fördelar som företag kan lära av i utformning av det vanliga arbetet. Och det finns utmaningar att hitta lösningar till. En studie av hemarbete under pandemin visar på förändringarna.

Min största digitala utmaning i år

Annorlunda är den vardag vi lever i just nu och antagligen i en bra tid framgent. Jag har haft förmånen att vara med i det team som genomförde en utvärdering för en organisation som ansökt om Global Excellence Award. Av alla år jag varit examinator regionalt, nationellt, internationellt och branschinternt är den här den mest annorlunda, men också den mest kreativa.

En höst för hälsa och framgång

Semestern är slut och många av oss avger sensommarlöften inför starten på vardagslivet. Nu måste vi äta mera hälsosamt, komma igång med regelbunden träning och – inte minst – lägga oss i tid på kvällen! Känner ni igen er?

Vilken samhällsutmaning berör er mest?

Våra egna studier genomförda av Svenskt Kvalitetsindex visar att den psykiska ohälsan ökar i arbetslivet – i samtliga åldersgrupper. Att den psykiska ohälsan ökar i arbetslivet är oroande och det som berör mig mest är att det är i de yngre åldersgrupperna som ohälsan är som störst. Varför är det så och hur kan vi vända trenden?

Imorgon har vi alla minst tre jobb

Färska studier visar att dagens ledningsmodeller gör organisationer trögrörliga i förhållande till den omgivande utvecklingstakten och dessutom mår medarbetare och ledare allt sämre på arbetsplatser! Se bland annat SIQs studie om Organisationers främsta utmaningar de kommande fem åren samt den senaste mätningen i Svenskt Kvalitetsindex nationella medarbetarundersökning.

Svenska skolor skapar studiesituationer i toppklass

För några veckor sedan tog vi på SIQ emot de sista anmälningarna till årets omgång av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Och vilken omgång! Ett jättespännande startfält med verksamheter från Umeå i norr till söder om Malmö. Allt från förskolor, grundskolor och gymnasier till specialskolor och vuxenutbildningar deltar i årets utvärdering av kultur, struktur och systematik för hållbart kvalitetsarbete.

Bloggar med fokus på värdeskapande processer

Forskning & SQMA

Working Procedures in Design Processes to achieve Flexible Assembly Systems

Changes to improve the design of products and production systems are essential for the survival and prosperity of manufacturing organizations. Mastering the development of flexible assembly systems with a holistic long-term view can enable generating value over their life cycles which is crucial for competitiveness.

Från kundfokus till samhällsfokus

Vi vet alla att samhället behöver ställas om mot ett mer hållbart samhälle. Det gäller inte bara för klimatet utan även för att få en bättre värld för alla att leva i. Men vilka är alla och vad vill alla ha? Det är ju frågor som vi inom kvalitetsrörelsen brukar fråga om kunder. Vilka är kunderna och vad vill kunderna ha? Alltså borde väl kvalitetsverktygen fungera även på en samhällsnivå? Gör de det?

Så långt som möjligt mot excellens

Gällande kvalitetsarbete i skolan är eleverna våra kunder. Vår utgångspunkt är att elevernas behov, krav, önskemål och förväntningar uttrycks i regelverk och styrdokument. I skollagens portalparagraf står bland annat att eleverna ”ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt”. I samma lag står också att utbildningen ”ska vila på vetenskaplig grund”.

Processledning för miljöhållbarhet

När vi tänker på kvalitet så tänker vi kanske på uppfyllande av satta krav från en kund. I framtiden kanske kraven kommer inkludera inte bara de från kunderna utan också de från samhället. Det här ingår i Quality 5.0 och SIQ Managementmodell. Det är därför det är så viktigt att studera metodik och verktyg inom kvalitetsutveckling för att undersöka om de är användbara för att identifiera och nå kraven från både kunder och samhället.

Ökat fokus på transformation

Många företag har idag en mycket utmanande situation där man skall både kapa kostnader och ledtider i befintliga processer och leveranser, samtidigt som man skall förstå nya kundmönster och transformera om bolaget mot morgondagen och hantera utveckling av nya tjänster och digitalisering. Att lyckas med en kontinuerlig transformation mot morgondagens affärer är ofta en visi

Vilka kompetenser krävs för framgångsrik verksamhetsutveckling?

Att kunna hantera nya förutsättningar och att utveckla samverkan och affärsmodeller med kunder och intressenter är två nyckelutmaningar som beskrivs i SIQ:s rapport om organisationers främsta utmaningar. Att balansera kraven på förnyelse, utveckling och innovation, dvs. den externa effektiviteten, med kraven på resurseffektivitet, dvs. den interna effektiviteten, blir alltmer kritiskt i organisationers kvalitetsutvecklingsarbete.

Kvalitetsarbete och demokrati

På Falu Frigymnasium har vi under de senaste åtta åren aktivt arbetat med att definiera våra framgångsfaktorer, ett arbete som har visat sig vara framgångsrikt på många plan. Vi har kontinuerligt förbättrat många av våra resultat, något som inte alltid är en självklarhet även om du har en systematik i verksamhetens utvecklingsarbete. Detta har vi gjort under den sammanfattande rubriken ”Demokrati på riktigt”. Demokrati är den röda tråden i vårt kvalitetsarbete.

Bloggar med fokus på förbättringar och innovationer

När köksstolen blev en tidsmaskin

Tänk tillbaka till april förra året. En vardagsmorgon. Uppkoppling vid köksbordet med kollegorna från deras olika hemmakontor. Tänkte du då på att du hamnat i tidsmaskinen Corona Express?

Plattformsstrategi för stabil och agil styrning

En stor del av världens 100 största företag 2020 när det gäller värdering är plattformsföretag eller företag där plattformsstrategin är tydlig.

Organizational life cycles - why organizations do as they do!

In our column ‘On the DNA of organizations – what is next?’ September 2020, we argued that today’s and future management models need to be built on a totally different view of what an organization actually is. We perceive diversity, interconnectedness, and complexity all around us.

Vad kan digital transformation lära sig av potatisens intåg i Sverige?

Begreppet ”digitalisering” är på allas läppar, inte minst efter ett halvår med Covid-19, reserestriktioner, inställda möten och arbete hemifrån. På kort tid har samhällets behov av digitala tjänster och verktyg accelererat dramatiskt. Med detta kommer nya behov, krav och förväntningar. Ibland kan man få en känsla av att ”allt” ska digitaliseras. Men så är det naturligtvis inte.

Forskning & SQMA

On the DNA of organisations – what is next?

To paint a picture of what the basic principles behind future management models are, we first need to look backwards. The first-time human mankind needed to organize in a more comprehensive way, on a wide scale, was in connection with the industrial revolution. At the centre was the fantastic technology which overshadowed all previously imaginable and experienced results.

Gränsöverskridande kvalitetsledning

INTRODUKTION: KVALITETSLEDNING ≠ KVALITETSTEKNIK Hur kan kvalitetschefsrollen utvecklas för att bli fit for purpose det kommande 20-talet? Kommer rollen kvalitetschef finnas kvar eller bli obsolet?Kvalitetschef/Kvalitetsledare/Kvalitetsdirektör 2.0 måste bli gränsöverskridande och rollen döpas om!

Vi hinner inte!

Som brandmän i full mundering och vattenfyllda slangar runt våra fötter står vi en cirkel med ryggarna mot varandra. Vi skriker unisont: – Vi hinner inte!

Digitaliseringshaussen – välfärdens räddare?

Digitalisering av välfärdssektorn är vanligaste svaret på frågan om att klara finansieringen framgent. Härom veckan kom nytt rikslarm från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om hotande kris i ekonomin. Ett återkommande tema de senaste tio åren.

1000 miljarder anledningar att förbättra!

I dagarna har vi kunnat läsa om att utformningen av offentliga upphandlingar i Sverige ger upphov till årliga slöserier på ca 135 miljarder kronor, och i dess kölvatten följer många resurskrävande överprövningar.